نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

اندازه گیری تابش زمینه کیهانی می‌تواند اطلاعات بسیاری از سازوکار فیزیکی حاکم بر کیهان در سطح مقطع آخرین پراکندگی فراهم آورد. آنچه باعث تولید قطبش خطی تابش زمینه کیهانی می‌شود، پراکندگی کامپتون است. در این مقاله، ما پراکندگی کامپتون را تعمیم داده و اثرات نقض پاریته را در آن در نظر میگیریم. با کمک معادلۀ بولتزمن کوانتومی، تحول پارامترهای استوکس بررسی می‌شوند. برای این کار دامنه پراکندگی کامپتون را که شامل سهم جملات نقض پاریته است در معادله کوانتومی بولتزمن، جایگذاری می‌کنیم. با بررسی جمله پراکندگی رو به جلو در سمت راست معادله کوانتومی بولتزمن، نشان می‌دهیم که با در نظر گرفتن سهم جملات نقض پاریته، قطبش نوع B، تولید خواهد شد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compton scattering with parity violation and polarization of cosmic microwave background

نویسندگان [English]

  • S Ghaziasgar
  • A Hoseinpour
  • M Zarei

چکیده [English]

The measurement of the polarization of cosmic microwave background (CMB) provides considerable useful information about different physical phenomena at the last scattering surface. The polarization of CMB is due to Compton scattering. In this work, we consider the parity violation of Compton scattering. Then we insert the new amplitude into the quantum Boltzmann equation and show that the forward scattering term can produce the B-mode polarization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stocks parameter
  • circular polarization of cosmic microwave background
  • quantum Boltzmann equation
  • forward scattering
  • parity violation
1. Ade, Peter AR, et al., Astronomy & Astrophysics 594 (2016).
2. S Dodelson, “Modern cosmology”, Academic press, (2003).
3. U Seljak and M Zaldarriaga, “Polarization of microwave background: Statistical and physical properties”, arXiv preprint astro-ph/9805010 (1998).
4. E Bavarsad, M Haghighat, Z Rezaei, R Mohammadi, I Motie and M Zarei, Phys. Rev. D 81 (2010) 14.
5. J Nagy, P Ade, M Amiri, S Benton, A Bergman, R Bihary, J Bock, J Bond, S Bryan, and H Chiang, et al., The Astrophysical Journal, 844 (2017) 151.
6. W Hu, M White, New Astron. 2 (1997) 323.
7. A Kosowsky, Ann. Phys. 246 (1996) 49.
8. K Kim, N D Hari Dass, Nuclear Physics B 2 (1976) 113.
9. S Aghababaei and M Haghighat, Iranian Journal of Physics Research 11 2 (2011) 189.
10. W Bardeen and Wu-Ki Tung, Phys. Rev. D 4 (1968).

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی