نویسندگان

پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان

چکیده

این مقاله نتایج مطالعه دقیق بر روی رفتار مغناطیسی نانوذرات آلیاژی هویسلر Co2FeAl که به روش هم­رسوبی سنتز شده را نشان می­ دهد. برای این کار از منحنی­ های مرتبه اول بازگشتی یا FORC استفاده شد. نتایج به دست آمده از این آنالیز نشان داد که آلیاژ تهیه شده مخلوطی از دانه ­های با وادارندگی پایین (~0 Hc ) و دانه های تک حوزه با وادارندگی بالا می­ باشد. کشیدگی نمودار FORC در راستای محور Hc نشان­ دهنده وجود یک توزیع گسترده اندازه دانه در محصول می­ باشد. نانوذراتی کروی شکل با توزیع اندازه ذرات بین 30 تا 90 نانومتر در تصاویر SEM و TEM نمونه مشاهده شد. مشخص شد بیشترین مقدار مغناطش اشباع (emu/g 91/5) و بیشترین وادارندگی (Oe 487) متعلق به نمونه بازپخت شده تا دمای ˚C 700 با آهنگ افزایش دمای ˚C/min10 می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the magnetic interactions in Co2FeAl alloy nanoparticles using FORC analysis

نویسندگان [English]

  • S Alikhanzadeh-arani
  • Z Pezeshki-Nejad
  • M Almasi-Kashi

چکیده [English]

This paper demonstrates the results of the detailed studying of the magnetic behavior of Co2FeAl alloy nanoparticles synthesized through a co-precipitation method. First order reversal curves (FORCs) diagrams were used consequently. The obtained results showed that the prepared alloys consist of a mixture of the low-coercivity grains (Hc ~ 0), and interacting single-domain high-coercivity grains. Elongated FORC diagrams along Hc axis indicated a wide particle size distribution in the products. Spherical and uniform nanoparticles with a size distribution of 30-90nm were observed in the SEM and TEM images of the synthesized samples. Maximum values of Ms (about 91.5 emu/g), and coercivity (487 Oe) were obtained for the sample synthesized with the optimum annealing conditions up to 700 ̊C with 10 ̊C/min.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heusler alloy
  • Co2FeAl nanoparticles
  • FORC analysis
  • co-precipitation method
1. M Hossein Mokarian, M Almasi-kashi, S Alikhanzadeh-Arani and A Ramazani, J. Mater. Sci. 52 (2017) 7831
2. S Alikhanzadeh-Arani, M Almasi-Kashi, and A Ramazani, Curr. Appl. Phys. 13 (2013) 664.
3. J Schäfer and H Janocha, Sens. Actuators A: Physical, 49 (1995) 97
4. L Lanci and D V Kent, Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 123 (2018) 3287.
5. X Xu, Y Wang, D Zhang, and Y Jiang, J. Phys: Conference Series 263 (2011) 0120161.
6. G Ortiz, M.S Gabor, T Petrisor, Jr., F Boust, F Issac, C Tiusan, M Hehn, and J F Bobo, J. Appl. Phys. 109 (2011) 07D3241.
7. C Rong, D Li, V Nandwana, N Poudyal, Y Ding, Z Lin Wang, H Zeng, and J P Liu, Adv. Mater. 18 (2006) 2984.
8. S Okamura, A Miyazaki, and S Sugimoto, App. Phys. Lett. 86 (2005) 232503.
9. S Alikhanzadeh-Arani, M Almasi-Kashi, Z Pezeshki-Nejad, A Ramazani, and M Salavati-Niasari, Metallurgical and Materials Transactions A 47 (2016) 5234
10. S Alikhanzadeh-Arani, M Salavati-Niasari, and M Almasi-Kashi, Physica C 488 (2013) 30.
11. S Alikhanzadeh-Arani, M Salavati-Niasari, and M Almasi-Kashi, J. Magn. Magn. Mater. 324 (2012) 3652.
12. S Alikhanzadeh-Arani, M Salavati-Niasari, and F Davar, “Synthesis and Characterization of the One-dimensional Cuprate Sr2CuO3 Nanoparticles Prepared by Modified Sol-gel Method”, High Temp. Mater. Proc. 32 (2013) 1.
13. M A Valdez-Grijalva, A R Muxworthy, W Williamsc, P Ó Conbhuíc, L Nagye, A P Roberts, and D Heslop, Earth and Planetary Science Letters 501 (2018) 103.
14. S Oroujizad, M Almasi kashi, and S Alikhanzadeh-Arani, J. Magn. Magn. Mater. 473 (2019) 169.
15. M Winklhofer, R K Dumas, and K Liu, J. Appl. Phys. 103 (2008) 07C518.

تحت نظارت وف ایرانی