نویسنده

گروه علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد

چکیده

در این مقاله طیف خاموشی نانوساختار برج­ های مارپیچ کج و پله‌مانند لایه­ های نازک منگنز با استفاده از شبیه ­سازی تقریب دوقطبی منفصل (DDA) برای دوقطبش نور فرودی s و p < /span> در دو زاویه تابش °10 و °60 برای زوایای سمتی مختلف برای سه نمونه با شیب مختلف به دست آورده شده است. سپس نتایج به دست آمده با نتایج تجربی مقایسه می­ شود. قله­ های پلاسمونی ایجاد شده در هر دو حالت تجربی و نظری حوالیnm  600 است، که در نتایج تجربی تغییراتی در طیف­ ها در بعضی زوایای سمتی مشاهده می ­شود که آنها را ناهنجاری­ هایی طیفی می ­نامیم. این ناهنجاری ­ها به دلیل تغییر شیب ساختار و افزایش اثر سایه‌افکنی در ساختار است که این نیز باعث افزایش تخلخل سطحی و ایجاد نقص در ساختار می ­شود. در حالی که در نتایج شبیه ­سازی شده به دلیل صرف نظر از کردن از تخلخل و نقص ­ها در ساختار این ناهنجاری­ ها در طیف ­ها مشاهده نمی­ شود و این مهم‌ترین اختلاف در طیف ­های به دست آمده از هر دو نتایج تجربی و نظری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of extinction spectra of THTS Mn thin films and comparsion with discrete dipole approximation simulation results

نویسنده [English]

  • M Fakharpour

چکیده [English]

In this work, the extinction spectra of the nano-structure of the Tilt Helical and Stair-like Towers of Mn thin films were obtained using discrete dipole approximation (DDA) simulation for both s-and p-polarization at two incident light angles of 10°, and 60° at different azimuthal angles for the there samples with different tilt. Obtained results are compared with the experimental optical extinction spectra. The plasmonic peaks appeared at wavelength about 600 nm for both experimental measurments and theory calculations. The experimental spectra for some of the samples are changed in some of the azimuthal angles which are called spectral abnormal. These abnormals is due to the change of the tilt angle and increasing the shadowing effect in the structure of the film, which this may cause increasing the surface fraction of void and forming defects in the structure. However, in the simulation results are not observed these obnormals beacause the voids and defects in the structure becomes negligible and this is the most difference important in spectra obtained for both the experimental and theory results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nano-structure of the Tilt Helical and Stair-like Towers
  • Discrete Dipole Approximation
  • extinction spectra
1. P Debye, Ann. Phys. 30) 1909( 57.
2. G Mie, Ann. Phys. 25 (1908) 377.
3. E M Purcell and C R Pennypacker, Astrophys. J. 186 (1973) 705.
4. B T Draine and P J Flatau, J. Opt. Soc. Am. A 11 (1994) 1491.
5. K Krause and M Brett, Adv. Funct. Mater. 18 (2008) 3111.
6. H Savaloni and A Esfandiar, App. Sur. Sci. 257 (2011) 9425.
7. F Babaei, A Esfandiar, and H Savaloni, Opt. Commun. 283 (2010) 2849.
8. A Siabi-Garjan, and H Savaloni, Plasmonics 10 (2015) 861.
9. E Attaran Kakhki and M Adelifard, Iranian Journal of Physics Research 9, 2 (2009) 195.
10. S Rhramezani Sani and A Morteza Ali, Iranian Journal of Physics Research 7, 4 (2007) 205.
11. J D Jackson, “Classical Electrodynamiccs,” 2nd Ed, Wiley, New York (1975).
12. C Kittle, “Introduction to Solid State Physics,” 4th Ed, Wiley, New York (1971).
13. E M Purcell, “Electricity and Magnetism,” Vol 1, 1st Ed, McGraw-Hill, New York (1965).
14. H Savaloni, F Babaei, S Song, and F Placido, Appl. Surf. Sci. 255 (2009) 8041.
15. H Alouach, and G J Mankey, J. Vac. Sci. Technol. A 22 (2004) 1379.
16. A Esfandiar, H Savaloni, and F Placido, Physica E 50 (2013) 88.
17. E D Palik, “Handbook of Optical Constants of Solids”, Academic, New York (1985).
18. L Abelmane and C Lodder, “Thin Solid Films” 305 (1997) 1.
19. H Savaloni, M Fakharpour, A Siabi Gargan, F Placido, and F Babaei, App. Surf. Sci. 393 (2017) 234.
20. A Siabi-Garjan, and H Savaloni, Eur. Phys. J. B 86 (2013) 257.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی