نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

به منظور تعیین محل حالت شبه‌مقید k-P، طیف انرژی جنبشی ترایتون ناظر در برهم­کنش گیراندازی تشدیدی کائون متوقف شده در He4
 (k- + 4He→)Ʃπ)ο +t) را با استفاده از رهیافت کانال­ های جفت‌شده محاسبه کرده­ ایم. در مقایسه طیف ­های نظری با داده ­های تجربی یورتسکی با استفاده از روش آنالیز ϰ2 جرم و پهنای Λ*)1405) را به ترتیبM=1406-1 +1/3MeV/C2-و Г=22/5-2/8 +3/5MeV به­ دست آورده ­ایم که در آن سهم گیراندازی از اوربیتال­ های P‏  و اثرات حالت تشدیدی Ʃ*(1385) در نظر گرفته شده است. در ادامه با تغییر عامل‌های آزاد پتانسیل برهم­کنشیKN - Ʃπ(برد برهم­کنش،ß و شدت برهم­کنش،s22) نشان داده ­ایم که جرم و پهنای Λ*)1405) منتج شده از داده ­های تجربی مذکور تقریباً مستقل از انتخاب عامل‌های آزاد پتانسیل برهم­کنش است.
A*

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Λ*)1405) resonant formation by using the energy spectrum of triton in stopped kaon absorption on 4He

نویسندگان [English]

  • J Esmaili
  • N Yahyaei

چکیده [English]

To determine the position of  quasi-bound state, the triton kinetic energy spectrum in the resonant capture of  at rest in  is calculated by a coupled-channel procedure. An  analysis of theoretical spectra to experimental data yielded the mass and width of , respectively, and, where a possible population of and a small p-orbit capture contribution are taken into account. The calculations show that by the variation of  potential parameters (range parameter, , and strength parameter,), the mass and width of  are almost independent of the potential parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Λ*(1405)
  • stopped kaon and interaction KN - Ʃπ
. C J Batty, E Friedman and A Gal, Phys. Rep. 287 (1997) 385.
. Y Akaishi, and T Yamazaki, Phys. Rev. C 65 (2002) 044005.
. T Yamazaki, and Y Akaishi, Phys. Lett. B 535 (2002) 70
. A Dote, H Horiuchi, Y Akaishi, and T Yamazaki, Phys. Lett. B 590 (2004) 51.
. A Dote, H Horiuchi, Y Akaishi, and T Yamazaki, Phys. Rev. C 70 (2004) 044313.
. T Yamazaki, A Dote, and Y Akaishi, Phys. Lett. B 587 (2004) 167.
. T Yamazaki, and Y Akaishi, Phys. Rev. C 76 (2007) 045201.
S Marri, and S Z Kalantari, Eur. Phys. J. A 52 (2016) 282.
S Marri, S Z Kalantari, and J Esmaili, Eur. Phys. J. A 52 (2016) 361.
. S Marri et al., Iranian Journal of Physics Research, 18, 2 (2018) 291.
. J Esmaili et al., Iranian Journal of Physics Research, 12, 2 (2012) 137.
. T Kishimoto et al., Nucl. Phys. A 754 (2005) 383c.
. M Agnello et al., Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 212303.
. T Yamazaki et al., Phys. Rev. Lett.104 (2010) 132502.
. S Z Kalantari, and M Raeisi G, Phys. Rev. C 81 (2010) 014608.
. K A Olive et al., (Particle Data Group), Chin. Phys. C 38 (2014) 090001.
. M H Alston, et al., Phys. Rev. Lett. 6 (1961)698.
. T Hyodo, and W Weise, Phys. Rev. C 77 (2008) 035204.
. T Sekihara, T Hyodo, and D Jido, Phys. Lett. B 669 (2008) 133.
. D Jido et al., Nucl. Phys. A 725 (2003) 181.
. E Oset, A Ramos, and C Bennhold, Phys. Lett. B 527 (2002) 99.
. T Hyodo, S I Nam, D Jido, and A Hosaka, Phys. Rev. C 68 (2003) 018201.
. B Borasoy, A Nissler, and W Weise, Eur. Phys. J. A 25 (2005) 79.
. B Borasoy, U G Meissner, and R Nissler, Phys. Rev. C 74 (2006) 055201.
. J Esmaili, Y Akaishi, and T Yamazaki, Phys. Lett. B 86 (2010) 23.
. J Esmaili, Y Akaishi, and T Yamazaki, Phys. Rev. C 83 (2011) 055207.
. J Uretsky, and K Bunnell, Phys. Rev. D 2 (1970)119.
. T Yamazaki, and Y Akaishi, Nucl. Phys. A 792 (2007) 229.
. H Feshbach, Ann. Phys.5 (1958) 357 H Feshbach, Ann. Phys. 19 (1962) 287.
. Y Yamaguchi, and Y Yamaguchi, Phys. Rev. 95 (1954) 1628 Phys. Rev. 95 (1954) 1635.
. T Harada, Nucl. Phys. A 672 (2000) 181.
. S Maeda, Y Akaishi, and T Yamazaki, Proc. Jpn. Acad. Ser. B 89 (2013) 418
. T Yamazaki et al., Phys. Rep. 366 (2002) 183.
. N V Shevchenko, Nucl. Phys. A 890-891 (2012) 50.
. N V Shevchenko, Phys. Rev. C 85 (2012) 034001.

تحت نظارت وف ایرانی