نویسنده

گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده

چگالی ترازهای هسته‌ای یکی از مهم‌ترین مفاهیم درفیزیک هسته‌ای و در اصل کلید پرداختن به مسائل آماری هسته می‌باشد. این کمیت در محاسبات آماری در فیزیک راکتور، محاسبه مدل‌های هسته‌ای، فیزیک نجوم، تحقیقات انرژی متوسط در برخورد یون سنگین ومحاسبات مربوط به تبخیر نوترون وسایر کاربردها، نقشی کلیدی و اساسی بازی می‌کند. این کمیت مهم را می‌توان به طور تحلیلی به روش تابع پارش و با استفاده ازتقریب نقطه زینی محاسبه کرد. در محاسبه چگالی ترازهای هسته‌ای، پارامتر مهمی به نام پارامتر چگالی تراز وارد می‌شود. در این تحقیق این پارامتر با در نظر گرفتن روشی که درآن آثاری مانند اندازه محدود هسته، حالت‌های پیوسته، آثار پوسته‌ای، بستگی دمایی جرم مؤثر وابسته به بسامد و تکانه و تغییر این آثار با دما در نظر گرفته شده است، محاسبه شد. برای این منظور،از تقریب اصلاح شده توماس- فرمی برای آثار پیوسته به صورت تابعی از دما استفاده شد. همچنین با استفاده ازاین تقریب و برای آثار پیوسته در دمای صفر، پارامتر چگالی تراز به صورت تابعی از عدد جرمی نیز محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of nuclear level density parameter as a function of tmperature and mass number

نویسنده [English]

  • M Nasri Nasrabadi

چکیده [English]

Nuclear level density is one of the most important concepts in nuclear physics; basically, it is the key in dealing with nuclear statistical problems. This quantity plays an essential role in the statistical calculation of reactor physics, astrophysics, researches in the average energy of heavy- ion collision and calculations related to neutron evaporation and other applications. This quantity can be calculated analytically by the partition function method and saddle point conditions. Nuclear level density parameter is an important parameter in the calculation of nuclear level density. In this study, this parameter was calculated according to the way in which the limited size of nucleus, continuous states, layer effects, temperature dependence of effective mass related to frequency and momentum and the change of these effects with temperature were considered. To this end, improved Thomas - Fermi approximation as a function of temperature was used. Also, by using this approximation, for continuous effects in the zero temperature, the nuclear level density parameter was calculated as a function of the mass number.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • nuclear level density parameter
  • improved Thomas-Fermi approximation
1. M N Nasrabadi and M Sepiani, Physica Scripta 90 (2015) 1.
2. M N Nasrabadi and M Sepiani, Acta Physica Polonica B 45, 9 (2014) 1865.
3. M N Nasrabadi and M Sepiani, Iranian Journal of Physics Research 12, 1 (2012) 67.
4. H A Bethe, Phys. Rev. 50 (1936) 332.
5. Till Von Egidy and Dorel Bucurescu, Phys. Rev. C 73 (2006) 049901.
6. S Shlomo and J B Natowitz, Phys. Lett. B 252 (1990) 187.
7. M. Barranco, J.Treiner, Nucl. Phys. A 351 (1981) 269.
8. S F Mughabghab, “Atlas of Neutron Resonances”, Elsevier Science (2007).
9. R K Pathria and D Paul Beale, “Statistical Mechanics”, Third Edition (1996).
10. M Prakash, J Wambach, andZ Ma, Phys. Lett. 128 B (1983) 141.
11. Aage Bohr, and Ben R Mottelson, “Nuclear Structure”, Vol. I: Single-Particle Motion; Vol. II Nuclear Deformations, Published By W.A. Benjamin (1999).

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی