نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان

3 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد گروه پژوهشی فوتونیک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

در این مقاله، حالت‌های همدوس گازیو- کلاودر نوسانگر هماهنگ دو‌بعدی روی سطح کره را با استفاده از دو رهیافت به‌ دست می‌آوریم. در این دو رهیافت هم ارز، نوسانگر سطح کره را یک بار به‌ صورت نوسانگر هماهنگ یک‌بعدی تغییر شکل یافته ناتبهگن و بار دیگر به صورت نوسانگر هماهنگ دو‌بعدی تبهگن در نظر گرفته و حالت‌های همدوس گازیو- کلاودر متناظر را می­سازیم. سپس اثر خمیدگی فضا را بر ویژگی‌های اپتیک کوانتومی حالت‌های همدوس ساخته شده با این دو رهیافت بررسی خواهیم کرد

عنوان مقاله [English]

Gazeau- Klouder Coherent states on a sphere

نویسندگان [English]

  • Z Heibati 1
  • A Mahdifar 2
  • E Amooghorban 3

چکیده [English]

In this paper, we construct the Gazeau-Klauder coherent states of a two- dimensional harmonic oscillator on a sphere based on two equivalent approaches. First, we consider the oscillator on the sphere as a deformed (non-degenerate) one-dimensional oscillator. Second, the oscillator on the sphere is considered as the usual (degenerate) two--dimensional oscillator. Then, by investigating the quantum optical properties of the constructed coherent states, we study the effect of the space curvature on the properties of the constructed sphere Gazeau-Klauder coherent states, according to these two approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gazeau-Klauder coherent states
  • two-dimensional harmonic oscillator on a sphere
  • quantum optical properties
2. J R Klauder and B S Skagerstam, “Coherent States, Applications in Physics and Mathematical Physics Singapore”, World Scientific (1985).
3. S Twareqe Ali, J-P Antoine, and J-P Gazeau, “Coherent States, Wavelets and Their Generalizations”, Springer-Verlag, New York, (2000).
4. P Deuar and P D Drummond, Phys. Rev. A 66 (2002) 033812.
5. C C Chong, D I Tsomokos, and A Vourdas, Phys. Rev. A 66 (2002) 033813.
6. R Roknizadeh and M K Tavassoly, J. Phys. A 37 (2004) 5649.
7. J-P Gazeau and J R Klauder, J. Phys. A 32 (1999) 123.
8. J-P Gazeau and P Monceau, “Generalized Coherent States for Arbitrary Quantum Systems”, Klauer Academic Publishers, Printed in the Netherlands (2000)..
9. R Roknizadeh and M K Tavassoly, J. Phys. A 37, (2004) 8111.
10. D Popov, Phys. Lett. A 316 (2003) 369.
11. J-P Antoine, J-P Gazeau, J R Klauder, P Monceau, and K A Penson, J. Math. Phys. 42 (2001) 2349.
12. A H El Kinani and M Daoud, J. Math. Phys. 35 (2001) 2279, J. Phys. A 34 (2001) 5373.
13. A H El Kinani and M Daoud, Int. J. Mod. Phys. B 16 (2002) 3915.
14. A H El Kinani and M Daoud, Int. J. Mod. Phys. B 15 (2003) 2465.
15. P W Higgs, J. Phys. A: Math. Gen. 12 (1979) 309.
16. A Mahdifar, R Roknizadeh and M H Naderi, J. Phys. A: Math. Gen. 39 (2006) 7003.
17. J P Gazeau and R Klauder, J. Phys. A: Math. Gen. 32 (1999).
18. R Roknizadeh, M K Tavassoly, J. Math. Phys. 46 (2005) 042110.
19. I S Gradshteyn, I M Ryzhik, Table of Integrals and Series, Academic Press (1980).
20. L Mandel and E Wolf, “Optical Coherence and Quantum Optics”, Cambridge University Press, Cambridge (1995).
21. M O Scully and M S Zubairy, “Quantum optics”, Cambridge University Press, Cambridge (1997).
22. G S Agarwal and K Tara, Phys. Rev. A 43 (1991) 429.
23. L Dello Sbarba and V Hussin, J. Math. Phys. 48 (2007) 012110.
24. G R Honarasa, M K Tavassoly, M Hatami and R Roknizadeh, Physica A 390 (2011) 1381.
25. L Mandel, Opt. Lett. 4 (1979) 205.
26. D T Pegg and S M Barnett, Phys. Rev. A 39 (1989) 1665.
27. G.R. Honarasa, M.K. Tavassoly, M. Hatami, Optics Communications 282 (2009) 2192

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی