نویسنده

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

در این مقاله واپاشی مزون Bc+ که از دو کوارک سنگینb  و c تشکیل شده است، به مزون‌های Do و K+ مورد مطالعه قرار می‌گیرد. با توجه به این که نسبت شاخه‌ای تجربی این واپاشی در گستره 3/72*10-5 تا 10-5 *11/6 به‌ دست آمده است تصمیم بر این شد که نسبت شاخه‌ای نظری آن به وسیله برهم‌کنش حالت نهایی (FSI) از طریق دو کانال T و مقطع برخورد محاسبه شود، به این صورت که قبل از این که مزون B+c به دو مزون حالت نهایی  Do و K+  واپاشی کند ابتدا به دو مزون میانی مانند j/ψDs*+ واپاشی کرده سپس این دو مزون با مبادله یک مزون دیگر مانند Do به دو مزون نهایی تبدیل می‌شوند. اثرات FSI به تغییرات پارامتر پدیدارشناسی که در رابطه عامل شکل ظاهر می‌شود بسیار حساس است طوری که در اغلب محاسبات، تغییر دو واحدی این پارامتر باعث چند برابر شدن نتیحه نهایی در نسبت شاخه‌ای می‌شود، لذا تصمیم استفاده از FSI دور از انتظار نیست. در این تحقیق در کانال‌های یاد شده 19 حالت میانی وجود دارند که سهم تک تک آنها محاسبه شده در دامنه نهایی جمع بسته شده‌اند. بدین ترتیب مقدار عددی نسبت شاخه‌ای واپاشی  +B+c →DoK از طریق محاسبه اثرات FSI از 5- 10*1/17تا 5-10 *11/6 به‌ دست می‌آید که با نتیجه تجربی سازگاری بی دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of final state interaction in B^+_c to D^0 K^+ decay

نویسنده [English]

  • B Mohammadi

چکیده [English]

In this paper, the decay of Bc+ meson, which consists of two b and c heavy quarks, into the Do and K+  mesons was studied. Given that the experimental branching ratio for this decay was within the range of 3.75*10-5 to 11.16*10-5; it was decided to calculate the theoretical branching ratio by applying the final state interaction (FSI) through the T and cross-section channels. In this process, before the  Bc+ meson was decayed into two final state mesons of DoK+, it was first decayed into two intermediate mesons like j/ψDs*+; then, these two mesons were transformed into two final mesons by exchanging another meson like Do. The FSI effects were very sensitive to the changes in the phenomenological parameter, which appeared in the form factor relation; this is since in most calculations, changing two units in this parameter makes the final result be multiplied by the branching ratio; therefore, the decision to use FSI was not unexpected. In this study, there were nineteen intermediate states in which the contribution of each one was calculated and summed in the final amplitude. Therefore, the numerical value of the branching ratio of  +B+c →DoK decay was obtained by calculating the FSI effects from 1.75 * 10-5to 11.65 * 10-5, which was consistent with the experimental results

کلیدواژه‌ها [English]

  • standard model
  • factorization
  • final state interaction
1. F Abe et al., CDF Collaboration, Phys. Rev. Lett. 81 (1998) 2432.
2. T Aaltonen et al., CDF Collaboration, Phys. Rev. Lett. 100 (2008) 182002.
3. V Abazov et al., D0 Collaboration, Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 012001.
4. J Zhang and X Q Yu, Eur. Phys. J. C 63 (2009) 435.
5. H f Fu, Y Jiang, C S Kim, and G L Wang, JHEP 1106 (2011) 015.
6. R Aaij et al., LHCb Collaboration, Phys. Rev. Lett. 118 (2017) 118003.
7. D Ebert, RN Faustov, and VO Galkin, Phys. Rev. D 68 (2003) 094020,
8. CH Chang and YQ Chen, Phys. Rev. D 49 (1994) 3399.
9. C Patrignani et al., (Particle Data Group), Chin. Phys. C 40 (2016) 100001.
10. B Mohammadi, Nucl. Phys. A 969 (2018) 196.
11. B Mohammadi and H Mehraban, Adv. High Energy Phys. 2012 (2012) 203692.
12. B Mohammadi and H Mehraban, Int. J. Theor. Phys. 52 (2013) 2363.
13. A Ali, G Kramer, and CD Lu, Phys. Rev. D 58 (1998) 094009.
14. X Liu, B Zhang, and SL Zhu, Phys. Lett. B 645 (2007) 185.
15. P Colangelo, F D Fazio, and TN Pham, Phys. Lett. B 542 (2002) 71.
16. C Meng and K T Chao, Phys. Rev. D 75 (2007) 114002.
17. Z Xiao, W Li, L Guo, and G Lu, Eur. Phys. J. C 18 (2001) 681.
18. M Beneke, G Buchalla, M Neubert, and CT Sachrajda, Nucl. Phys. B 606 (2001) 245.
19. R Dhir and R C Verma, Phys. Rev. D 79 (2009) 034004.
20. Y S Oh, T Song and S H Lee, Phys. Rev. C 63 (2001)034901.
21. V M Belyaev, V M Braun, A Khodjamirian, and R Ruchl, Phys. Rev. D 51 (1995) 6177.
22. H Y Cheng, C K Chua and A Soni, Phys. Rev. D 71 (2005) 014030.
23. C D Lu, Y L Shen and W Wang, Phys. Rev. D 73 (2006) 034005.
24. X Liu, B Zhang, L L Shen and S L Zhu, Phys. Rev. D 75 (2007) 074017.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی