نویسندگان

چکیده

حل دقیق معادلات حاکم بر چاه های کوانتومی دوسدی بررسی می شود. انتخاب شرط مرزی مناسب در حل این معادلات مورد توجه قرار گرفته است. پدیده تشدید در این دستگاه ها ارزیابی شده است. ماتریس چگالی همبستگی به کمک حل دقیق معادله شرودینگر وابسته به زمان با حضور اندرکنش الکترون - الکترون محاسبه می گردد. نتایج به دست آمده نشان می دهند که در حالت تعادل هیچگونه همبستگی بین الکترونهای ناحیه اتصال دو طرف چاه کوانتومی وجود ندارد. پس از اعمال پتانسیل خارجی, در حالت گذر و پایدار ماتریس همبستگی محاسبه می گردد. نتایج محاسبه نشان دهنده جریان نوسانی پلاسمایی در حالت گذر است. پس از حصول حالت تعادل دستگاه همبستگی بین فاز الکترونها در سرتاسر نمونه به صورت نوسانی مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Simulation of non-equilibrium many body electrons in RTD

نویسندگان [English]

  • A. H. Rezvani
  • M. A. Talebian Darzi

چکیده [English]

  We inspected the exact solution of double barrier quantum well. The choice of proper boundary conditions has been taken into account. We eveluated the mechanism of resonant in this device. The density correlation matrix was calculated by using the exact solution of the time-dependent generalized nonlinear Schrodinger equation in the presence of electron-electron interaction. The result shows that there is no correlation dependence among the electrons at the equilibrium between contact regions. After biasing, we have calculated the density correlation matrix in the transient and steady state. The results of our calculations show the oscillatory plasmon current in the state of transient, while in the steaby state the correlation among the phase of electrons observed to be oscillatory in the whole region of the device.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantum wells
  • resonant tunneling
  • mesoscopic systems
  • density matrix

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی