نویسندگان

چکیده

با استفاده از بعضی معادلات حالت جدیدی که در سالهای اخیر برای سیالات چگال استخراج شده است, به طور مشخص قاعده همدماهای خطی (LIR) معادله حالت سیستمهای چگال (DSEOS) و معادله حالت ایم - سانگ - میسون (ISM) و یک معادله حالت جدید نیمه تجربی, نقطه همرسی همدماهای ضریب انبساط پذیری همفشار, αp < /sub>, سیالات چگال بررسی شده است و نشان داده ایم که دقت این معادلات در پیش بینی چنین نقطه ای به ترتیب از معادله حالت نیمه تجربی, DSEOS, LIR تا ISM کاهش می یابد.با استفاده از معادله حالت وان در والس به بررسی این نقطه همرسی, از نقطه نظر فیزیکی پرداخته ایم و مشخص شده است که نیروهای دافعه وان در والسی و وابستگی دمایی قطر موثر مولکولها در پیدایش چنین نقطه ای نقش دارند. سرانجام نشان داده ایم که نقاط همرسی ضریب فشار گرمایی همدماها, ظرفیت گرمایی در حجم ثابت همدماها و فشار داخلی همحجمهای یک سیال به هم ربط دارند و نقطه همرسی ضریب کشیدگی کاهش یافته و نقطه همرسی1/(Tαp < /sub>)همدماهای یک سیال هر دو در چگالی یکسانی ظاهر می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Common intersection points in dense fluids via equations of state

نویسندگان [English]

  • G. A. parsafar
  • S. R. Noorian

چکیده [English]

  Some new equations of state which are derived for dense fluids in recent years, namely the linear isotherm regularity (LIR), the dense system equation of state (DSEOS), Inm-Song-Mason equation of state (ISM), and a newly derived semi-emperical equation of state have been used to investigate the common intersection point of isobaric expansivity in αp < /sub> dense fluids. We have shown that the accuracy of these equations of state in predicting such a common intersection point is reduced from the new semi-imperical equation of state, DSEOS, LIR, to ISM. respectively.   Form physical point of view, the van der Waals equation of state is used to investigate such an intersection point. It is shown that the van der Waals repulsion forces and temperature dependency of the effective molecular diameter are important for existence of this common point.   Finally, we have shown that the common intersection points of the isotherms of thermal pressure coefficient, the isotherms of heat capacity at constant volume, and the isochores of internal pressure for a fluid are related to each other. Also, the common intersection points of the reduced bulk modulus and 1/(Tαp < /sub>) for isotherms of a fluid both appear at the same density.

کلیدواژه‌ها [English]

  • equation of state
  • isobaric expansivity
  • common intersection point

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی