نویسندگان

چکیده

در این بررسی یک توصیف نظری از خواص ساختاری استاتیکی, ارتعاشی و گذار فاز ارایه شده است. بسامدهای فونونی بلور NaCl در دمای صفر و در مسیرهای تقارنی[ 100, 110 و 111 ]محاسبه شده است. محاسبات ابتدا به ساکن با استفاده از تقریبی که تلفیقی از دو روش ثابتهای نیروی بین اتمی و فونون منجمد است, انجام شده است. هم چنین ثابتهای گرانسن برای همه مدها در نقاط X و L از منطقه اول بریلوئن محاسبه شده اند. محاسبات ابتدا به ساکن براساس نظریه تابعی چگالی و شبه پتانسیل انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Properties and Phonon dispertion of NACl

نویسندگان [English]

  • R. Khoda-Bakhsh
  • M. Jamiyaty

چکیده [English]

  Although many phenomena in condensed matter Physics can be understood on the basis of a model, there are also considerable number of physical properties of solid which can not be explained except in the framework of lattice dynamics.   We have calculated the phonon frequencies of Na Cl, using an approach which is a combination of frozen phonon and force constants methods in the framework of density functional pseudopotential theory. The dispersion relation curves, were calculated along symmetry direction Δ,  Σ  and  Ù. We also calculated Grunesein parameters for all modes at X and L points in Brillion zone. The calcutions are made in the framework of density functional and pseudopotential theory, using super cell method, with the valence orbitals expanded in plane waves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phonon ferquencies density functional theory
  • NaCI

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی