نویسندگان

چکیده

در این مقاله گذار فاز مغناطیسی و ناهمسانگردی مغناطوالاستیکی یک نمونه بس بلور Nd14Dy2Fe78B6 به کمک اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی متناوب و مغناطوتنگش گزارش شده است. این ترکیب به روش ریخته گری از مذاب تهیه شد. تصاویر SEM و طیف XRD آن نشان داد که نمونه بس بلور و غیر تک فاز بوده و عمده ترین ترکیب موجود در ان فاز 1- 14- 2 است. اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی متناوب نشان داد که نمونه در دمایی در حدود 130K  تغییر فاز مغناطیسی می دهد, که ناشی از بازجهتگیری تدریجی اسپینها همراه با واپیچش ساختار بلوری است. مغناطوتنگش نیز درسه امتداد عمود بر هم از بدنه نمونه, در بازه دماییK 77 الی 300K  و تا میدانهای 1.5 T اندازه گیری شد, که در دماهای کمتر از 125K  مقدار آن با ضریب دو تا سه برابر متفاوت به دست آمد. این ناهمسانگردی در مغناطوتنگش حاکی از سمتگیری ترجیحی بلورکها در حجم نمونه است. علاوه بر این, مغناطوتنگش در ناحیه گذار فاز دارای کمیته است که مقدار آن در سه امتداد مختلف نیز متفاوت است. کمیته مغناطوتنگش بر اساس رفتار بحرانی گشتاور مغناطیسی مداری اتمهای Fe در ناحیه گذار قابل تفسیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Directional anisotropy of magnetostriction and magnetic phase transition in Nd14 Dy2 Fe78 B6 solid solution

نویسندگان [English]

  • N. T.
  • M. R. A.
  • F. P.

چکیده [English]

  In this research. The magnetic phase transition and anisotropic magnetoelastic effects of a polycrystalline sample of Nd14Dy2Fe78B6 were studied by susceptibility and magnetostriction measurements. The composition was prepared by casting method. SEM pictures and XRD analysis showed that it was composed of polycrystalline magnetic phases with the main phase of 2-14-1. Results of ac susceptibility measurements show that the sample undergoes a magnetic phase transition at about 130 K, which is due to a gradual spin reorientaion accompanied with crystal structure distortion. Magnetostriction measurements in three orthogonal directions of the main body of the sample were performed in the range of 77 K to 300 K and in the field up to 1.5 T. At temperatures below 125 K, the magnetostriction values in three orthogonal directions differ by a factor of two to three. This anisotropy in magnetostriction indicates preferential orientation of the crystalline grains in the volume of the sample. In addition, magnetostriction curves show minimum values near the phase transition temperature with different values in the different directions. Minimum values of magnetostriction can be explained by the critical behavior of the orbital magnetic moments of the Fe atoms at the phase transition temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • magnetoelastic anisotropy
  • ac- magnetic susceptibility
  • magnetostriction
  • spin reorientaion
  • critical behavior

تحت نظارت وف ایرانی