نویسندگان

چکیده

ضرایب انباشت پرتوگیری تابشهای گاما با در نظر گرفتن انواع برهم کنشهای فوتون با ماده, از جمله پراکندگیهای ناهمدوس و همدوس و همچنین تابشهای فلورسانس برای چشمه های نقطه ای در آب و سرب به روش مونت کارلو محاسبه شدند. این ضرایب را که با به کارگیری آخرین سطح مقطعهای موجود در اینترنت محاسبه شده اند می توان به عنوان ضرایب انباشت پرتوگیری اصلاح شده تلقی کرد و در محاسبات حفاظ گذاری از آنها استفاده گرد. اختلاف بین ضرایب محاسبه شده در این کار با ضرایب قبلی که با به کارگیری سطح مقطعهای قدیمی تر و روشهای متفاوت به دست آمده اند, در مواردی که بر هم کنشهای مشابه منظور شده اند, بین 2 تا 30 درصد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of point isotropic buildup factors of gamma rays for water and lead

نویسندگان [English]

  • A. S. H.
  • M. H. A.

چکیده [English]

  Exposure buildup factors for water and lead have been calculated by the Monte-Carlo method for an isotropic point source in an infinite homogeneous medium, using the latest cross secions available on the Internet. The types of interactions considered are ,photoelectric effect, incoherent (or bound-electron Compton). Scattering, coherent (or Rayleigh) scattering and pair production. Fluorescence radiations have also been taken into acount for lead. For each material, calculations were made at 10 gamma ray energies in the 40 keV to 10 MeV range and up to penetration depths of 10 mean free paths at each energy point. The results presented in this paper can be considered as modified gamma ray exposure buildup factors and be used in radiation shielding designs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monte Carlo
  • buildup factor
  • gamma radiation

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی