نویسنده

چکیده

در این مطالعه, تئوری جی موره - بیلی برای محاسبه انرژی دورانی مولکولی C‏F4 در حالت پایه V4 در محدوده ساختار ریز به کار گرفته شده است. ابتدا ثابتهای طیفی, گریز از مرکز D0=-3.18×10-3 cm-1 و جفت شدگی کوریولیس در حالت پایه نوارV4 , (4)x0=1.33×10-1cm-1 و حالت پایه نوارV3, (3)x0=3.67×10-1cm-1 در تقریب سوم محاسبه شده اند. سپس انرژی دورانی مجاز مولکول برای J£6 تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of rotational structure of CF4 molecule by using J Moret-Bailly theory

نویسنده [English]

  • E. Jaafari

چکیده [English]

  Here we study the rotational structure of CF4 molecule for ground state n 4 mode, fine structure step by using J. Moret-Bailly theory.   First the calculated spectra are normalized to the experimentally measured spectra, for calculating the centrifugal and coriolis constants up to the third approximation, D =-3.18 ´ 10-3 cm-1, (4) x = 1.33 ´ 10-1 cm-1. Then the rotational energies are calculated for J £ 6.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy ground state
  • fine structure
  • centrifugal constant
  • tensor
  • rotational structure

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی