نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از معادله بته - سالپتر با یک هسته محصور کننده, تابع موج مرتبه اول را برای مزون های سنگین به دست آورده ایم. سپس با استفاده از آن توابع ساختار واپاشیهای B به D و D* را به دست آورده و شیب و خم توابع ساختار را محاسبه کرده ایم. نتایج به دست آمده همخوانی خوبی با مقادیر تجربی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semieptonic weak decay of B to D and D*

نویسندگان [English]

  • M. Haghighat
  • M. Momeni

چکیده [English]

  In this paper we consider the Beth-Salpeter(BS) equation for the bound state of two piont particles with a confining kernal. Subsequently we obtain the heavy meson wave function in the framework of heavy quark effective theory assumptions. We calculate the semileptonic weak decay of B to D and D * using the BS wave function to give q2-dependence of the form factors. The obtained results for the from factors, their slopes and curvature are consistent with the experimental data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bethe-Salpeter equation
  • heavy meson decay
  • weak decay form factor

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی