نویسنده

چکیده

  در این کار, ما نقش تصحیح اندزه- محدود کوانتمی تابع کار را در پیش‌بینی مکان صحیح مرکز اثر بارهای اضافی در خوشه‌های فلزی با بار مثبت نشان داده‌ایم. این محاسبات به ازای مقادیر مختلف شعاع ویگنر- زایتس انجام شده است. بدین منظور, در ابتدا انرژیهای خوشه‌های خنثی و یک بار یونیده را از حل خود- سازگار معادلات کوهن- شم برای اندازه‌های در تقریب چگالی موضعی اسپینی و الگوی ژله‌ای و ژله پایدار محاسبه کرده‌ایم. سپس, نتایج به دست آمده را به فرمولهای مجانبی تابع کار برازش داده‌ایم. نتیجه حاصل از این برازش نشان می‌دهد که وجود جمله‌ تصحیح اندازه‌ای مکان مرکز اثر بار را به درستی در داخل ژله پیش‌بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quantum size correction to the work function and the centroid of excess charge in positively ionized simple metal clusters

نویسنده [English]

  • M. Payami

چکیده [English]

 In this work, we have shown the important role of the finite-size correction to the work function in predicting the correct position of the centroid of excess charge in positively charged simple metal clusters with different values . For this purpose, firstly we have calculated the self-consistent Kohn-Sham energies of neutral and singly-ionized clusters with sizes in the framework of local spin-density approximation and stabilized jellium model (SJM) as well as simple jellium model (JM) with rigid jellium. Secondly, we have fitted our results to the asymptotic ionization formulas both with and without the size correction to the work function. The results of fittings show that the formula containing the size correction predict a correct position of the centroid inside the jellium while the other predicts a false position, outside the jellium sphere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • workfunction
  • centroid
  • cluster
  • Jellium
  • density functional theory

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی