نویسنده

چکیده

  این مقاله, مروری است بر برخی از مهمترین مفاهیم و پدیده­هائی که در طول چند دهه گذشته در زمینه سالیتون­های نسبیتی به دست آمده است. برای سهولت در انتقال مفاهیم به خواننده, بیشتر معادله سینوسی گوردون را ـ به عنوان یک معادله غیر خطی مشهور که واجد بسیاری از خواص مورد توجه در زمینه سالیتون­های نسبیتی و توپولوژیک است ـ به کار گرفته­ایم. همچنین نتایج جدیدی در باره دینامیک جوابهای معادلات شبه سینوسی گوردون ارائه خواهیم داد. در انتها, در باره سالیتون­ها در بیش از یک بعد فضائی بحث خواهد شد.

عنوان مقاله [English]

Relativistic solitons

نویسنده [English]

  • N. Riazi

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی