نویسندگان

چکیده

  در همجوشی دو تریوم ـ تریتیوم با کاتالیزور میونی, تعداد متوسط همجوشی D -T که میون در طول عمرش کاتالیز می­کند پارامتر بسیار مهمی است که ضریب تکثیر میونی نامیده می­شود. این پارامتر به مانند شرط ρR لاوسون در همجوشی از طریق فشردگی مغناطیسی و یا شرط در همجوشی از طریق فشردگی لختی است. در قسمت اول این مقاله پارامتر فوق برای مخلوط D -T در ازای چگالیهای مختلف محاسبه شده است و نشان داده شده است که با ثابت گرفتن ضریب چسبندگی در تغییر چگالی, مقدار ضریب تکثیر محدود است و انرژی حاصل از همجوشیها سیستم را به حالت بهره وری نمی­رساند. در سالهای اخیر نتایج تجربی نشان داده است که در مخلوط D / T / H در شرایطی که چگالی دو تریوم و تریتیوم رقیق باشد ضریب تکثیر میونی در شاخه dtµ افزایش قایل ملاحظه­ای دارد. بنابراین, محاسبات را برای این مخلوط انجام داده­ایم و نشان داده­ایم که روش محاسبات برای مخلوط سه گاز با نتایج تجربی همخوانی بسیار خوبی دارد و نشان می­دهد که فرض­های اعمال شده در روش محاسبات با واقعیات فیزیکی مسئله به خوبی مطابق است.

عنوان مقاله [English]

A Study of muon efficiency dependency on ion density in fusion of D-T and D-T-H mixtures and their comparison

نویسندگان [English]

  • M. R. Eskandari
  • S. N. Hoseini Motlagh

تحت نظارت وف ایرانی