نویسندگان

چکیده

  با ارائه مدل دو باد ستاره­ای و یک تابع توزیع چگالی وابسته به عکس مجذور فاصله, ساختار دینامیکی ویونیدگی سحابی سیاره نمای 418 IC را مطالعه کردیم. باد سریعی با انرژی مکانیکی  2/34×1034erg.s-1 با  ابربادی با آهنگ جرمی  2×10-5M(°)yr-1و سرعت 10 کیلومتر بر ثانیه برخورد می­کند, و محیط متراکم درخشانی را به وجود می­آورد. در این مدل, سرعت انبساط خطوط طیفی OI برابر با 11 کیلومتر بر ثانیه, و برای خطوط طیفی HI برابر با 5/10 کیلومتر بر ثانیه پیش بینی می­شود. عمر دینامیکی 1033 سال برای سحابی توافق خوبی با عمر تحولی ستاره بعد از برخورد دو باد ستاره­ای دارد, که به درخشندگی  (°)1125L برای ستاره مرکزی, و جرم(°) 0/05M  برای سحابی منجر می­شود.

عنوان مقاله [English]

A Model for the Dynamical and Ionization Structure of Planetary Nebula IC 418

نویسندگان [English]

  • J. Ghanbari
  • A. Khesali

چکیده [English]

  The interacting two winds model and a spherical density distribution function are introduced to study the dynamical and ionization structure of the planetary nebula IC 418. A fast wind with a mechanical luminousity  2/34×1034erg.s-1 of interacts with a super wind with a mass-loss rate of  2×10-5M(°)yr-1 and  a velocity of 10 , and produces a dense and luminous medium.   In this model, the expansion velocities of OI and HI lines are predicted to be 11 and 10.5kms-1 , respectively. The calculated dynamical time-scale 1033yr for the nebula is in good agreement with the evolution time of the central star after the interaction of the two winds. Our calculations give a luminosity  0.05M(°)of for the central star

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی