نویسنده

چکیده

   نتایج تجربی حاصل از پراکندگی غیرالاستیک نوترونی بعضی از دستگاههای چرخان مثل گروه متیل (-CH3) و یونهای مولکولی+NH4 مثل نشان می­دهند که افزایش دما باعث جابجایی طیف آنها به سمت بسامدهای پایین می­شود.   در اینجا بررسی نظری پدیده وابستگی دمایی طیف ناشی از چرخش گروه متیل می­تواند با استفاده از یک روش ریاضی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در به کارگیری این روش, هامیلتونی طوری تنظیم شده است که وجه­های فوتونی به صورت یک زنجیره از فونون های متوالی به هم پیوند می­ خورند. در اینجا, حالتی از هامیلتونی به کار برده می­شود که ضریب پیوند قوی عمل می­کند و شباهت زیادی به برهم کنش الکترون ـ فونون دارد. با استفاده از تابع موضوعی گرین چگالی انرژی محاسبه می­ شود. افزایش دما, T و تغییر ثابت پیوند , λ, متیل ـ فونون در تابع طیف منجر به جابه جایی خطوط طیف به سمت بسامدهای پایین می­ شود.

عنوان مقاله [English]

A mathematical model on the rotational motion of a methyl group in an environment

نویسنده [English]

  • S. Baher

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی