نویسندگان

چکیده

  در این مقاله, با به کارگیری نظریه تقریب کولنی قدرت خط بینابی و نیروی نوسانگرمربوط به گذارهای مختلف اتمهای نقره و طلا را مورد مطالعه قرار داده­ایم. نمودارهای کمیت log(λfg) ( طول موج گذار, f نیروی نوسانگر و g بار آماری تراز بالایی گذار است) بر حسب عکس عدد کوانتومی اصلی تراز بالاتر, 1/n, نشان می­دهند که تنها برای مقادیر بزرگ عدد کوانتومی اصلی حالت اولیه الکترون جهنده تغییرات به صورت خطی است. نقش تغییر عدد کوانتومی تکانه زاویه­ای کل, Δ j , در میزان انحنا و شیب منحنیهای مربوط را نیز مورد بررسی قرار داده­ایم. انحراف منحنیها از خط مستقیم, که نشانگر عدم موفقیت نظریه تقریب کولنی در محاسبه نیروی نوسانگر و قدرت خط بینابی اتم است, ناشی از اثر نیروهای تبادلی است.   نمودار کمیت n*3fg  ( عدد کوانتومی مؤثر تراز بالا) را نیز برای گذارهای مختلف اتمهای نقره و طلا رسم کرده­ایم. این نمودارها نشان می­دهند که f با وارون مکعب عدد کوانتومی مؤثر متناسب است و برای مقادیر بزرگ این بستگی خطی است. البته برای برخی گذارها, حتی به ازای مقادیر بزرگ انحراف چشمگیری از وابستگی خطی مشاهده می­شود. این انحراف را ناشی از اثر عدد کوانتومی تکانه زاویه­ای کل حالتهای اولیه و نهایی الکترون جهنده می­دانیم.

عنوان مقاله [English]

A study of the oscillator strengths and line strenghts of Agl and AuI Using the Coulomb approximation

نویسندگان [English]

  • M. Soltanolkotabi
  • A. Kiasatpour
  • M. H. Naderi

چکیده [English]

  Single-valence electron atoms are an important class of atoms. Their oscillator strengths are their important properties. Knowing the oscillator strengths one can easity calculate the transition probabilities of the spectral lines and hence the lifetimes of energy levels of most atoms. The oscillator strengths of the spectral lines of most atoms are not knoen with sufficient accuracy due to the experimental difficulties. The results of most measurements are subject to large inaccuracies due to uncertainties in vapor pressure data. A quick and simple theoretical method for calculation of atomic oscillator strength seems to be the Coulomb approximation of Bates and Damagaard. This method reveals some interesting properties that are generally confirmed by experimental results. In this paper, we have studied oscillator strengths and line strengths of the different allowed transitions in AgI and AuI using the Coulomb approximation. The log (λfg) curves(λ, f and g are the wavelength of transition, oscillator strength and statistical weight of upper level, respectively) versus the reciprocal of the principal quantum number of upper level, 1/n, show a linear behavior only for large values of the principal quantum number of lower level. The effect of change of total angular momentum,Δ J, in the curvature and slope of the plotted curves has been also investigated. The deviation of the curves from straight lines, which indicates failure of the Coulomb approximation is due to the exchange forces. In addition, the n3fg curves   (n , the effective total quantum number of upper level) have been plotted versus n for different allowed transitions in AgL and AuI. It has been found that f is proportional to 1/n and this proportionality is linear for large values of n . For some transitions, however, there is a significant deviation from the linear dependence for large values of n , which can be attributed to the signature of total angular momentum quantum numbers of the initial and final states of jumping electron.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی