نویسندگان

چکیده

  با استفاده از یک معادله حالت دقیق و عام که اخیراً برای جامدات به دست آمده است, نقاط تلاقی مشترک منحنیهای همدمای پنج ضریب تراکم پذیری, کشیدگی, انبساط حرارتی, فشار حرارتی و گرونیسن برای سه جامد طلا, سریم یدید و نمک طعام بر حسب چگالی آنها بررسی شده است.   بررسی جامد طلا نشان داده است که منحنیهای همدمای هر یک از پنج ضریب فوق به ازای بخشی از چگالیهای خاص فقط یک نقطه تلاقی مشترک دارند, در حالی که در مورد نمک طعام هیچ یک از منحنیهای همدما نقطه تلاقی مشترک ندارند. در مورد سزیم یدید منحنیهای همدمای ضریب کشیدگی نقطه تلاقی مشترک ندارند, ولی منحنیهای همدمای ضریب تراکم پذیری یک نقطه تلاقی مشترک و ضریب انبساط حرارتی, فشار حرارتی و گرونیسن هر کدام دو نقطه تلاقی مشترک دارند.   با استفاده از معادله حالت عام جامدات, چگالیهایی را که در آنها منحنیهای همدمای پنج ضریب فیزیکی ذکر شده به نقاط تلاقی مشترک می­رسند مورد بررسی قرار گرفت, و ثابت گردید که وجود این نقاط تلاقی مشترک به مقادیر نسبی ضرایب معادله حالت برای جامدات مختلف بستگی دارد. گرچه در مورد سه ضریب تراکم پذیری, کشیدگی و انبساط حرارتی, معادله حالت عام جامدات قادر به ارائه یک رابطه تحلیلی ساده برای نقاط تلاقی مشترک نیست, اما از این معادله استنباط می­شود که در شرایط خاصی که جملات وابسته به دما در رابطه به دست آمده کوچکتر از جملات دیگر باشند, چگالی نقاط تلاقی مشترک به طور تحلیلی قابل محاسبه هستند. علی رغم این موضوع, معادله حالت عام جامدات به سادگی قادر به ارائه یک رابطه تحلیلی ساده برای نقطه تلاقی مشترک منحنیهای همدمای دو ضریب فشار حرارتی و گرونسین هست و توانایی ارائه دقیق چگالی نقاط تلاقی مشترک منحنیهای همدمای این دو ضریب با استفاده از پارامترهای معادله امکان پذیر است. در این کار نشان داده شده است که نقاط تلاقی مشترک منحنیهای همدمای ضریب گرونیسن به اثرات هماهنگ در جامد مربوط می­گردد.

عنوان مقاله [English]

Investigation of common intersection points for solid isotherms using an equation of state

نویسندگان [English]

  • G. A. Parsafar
  • Farzi

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی