نویسندگان

چکیده

  در این مقاله, ابتدا به مهمترین تکنیکهایی که برای کاهش یا حذف پهنای دوپلری به کار گرفته شده و توسعه روشهای طیف نمایی لیزری بدون پهن شدگی دو پلری انجامیده است, اشاره می­شود. سپس ً طیف نمایی زیر دوپلری در سلولهای نازک گازی ً به عنوان روشی جدید در طیف نمایی با قدرت تفکیک بالا معرفی می­شود.

عنوان مقاله [English]

Sub-Doppler Spectroscopy

نویسندگان [English]

  • H. Tajalli
  • S. Ahamdi

تحت نظارت وف ایرانی