نویسندگان

چکیده

  همجوشی هسته­ای به روشهای متفاوتی مورد مطالعه است یکی از این روشها همجوشی با کاتالیزور میونی یا همجوشی سرد است که تحقیقات گسترده­ای برای اقتصادی کردن این روش همجوشی در حال انجام است. مطالعات اخیر نشان داده است که استفاده از مخلوط سه گاز دوتریوم ـ تریتیوم, هیدروژن, با دو تریوم و تریتیوم رقیق به جای مخلوط دو گاز دوتریوم ـ تریتیوم باعث افزایش ضریب تکثیر میونی و بهره انرژی دستگاه می­شود. این افزایش بستگی به پارامترهای فیزیکی مختلف دستگاه از جمله چگالی و غلظت اجراء شرکت کننده در واکنش دارد. در مطالعات نظری قبلی معادلات دینامیکی غیر خطی مربوطه را در شرایط پایا حل کرده و ضریب تکثیر میونی را برای مخلوط فوق به دست آورده نشان داده­ایم که جوابهای حاصله با جوابهای تجربی مرکز PSI تطابق بسیار خوبی دارد و ضریب تکثیر میونی در شاخه به مقدار قابل ملاحظه­ای می­رسد. در مطالعات فوق دستگاه در حالت پایا در نظر گرفته شد که البته با در نظر گرفتن مصرف کم ذرات, در قبال چگالی ذره­ای بزرگ آنها, فرض معقولی است. اما دستگاه­هایی که مصرف و تزریق همزمان دارند بررسی پایداری حالت پایای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله, پایداری دستگاه همجوشی سه گاز D-T-H با کاتالیزور میونی پیشنهادی مورد مطالعه قرار گرفته است و برای این منظور از روش هورویتز استفاده کرده­ایم. نتایج محاسبات نشان می­دهد که دستگاه همجوشی, در چگالیها و غلظتهای متفاوت پایدار است و روش ریاضی اعمال شده در این مقاله دارای مزیت سادگی در این بررسی است.

عنوان مقاله [English]

Stability studies of muon catalized fusion in mixed three gases of D/T/H using Hurwitz method

نویسندگان [English]

  • M. R. Eskandari
  • S. Dailami

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی