نویسندگان

چکیده

  معادله شرودینگر غیر خطی را برای محیطهای اپتیکی با ضریب شکست غیر خطی اشباع پذیر نوشته و جواب سالیتونی آن را در ناحیه پاشندگی غیر عادی, با محاسبه عددی به دست آورده­ایم. برخی از ویژگیهای مهم آن را مثل بهنجارش, خود انرژی و پهنا, با سالیتون کر مقایسه کرده و نشان داده­ایم که برخلاف محیطهای کر, در محیطهای اشباع پذیر دو جواب سالیتونی با پهنای یکسان و دامنه­های متفاوت وجود دارد.

عنوان مقاله [English]

Soliton of the saturable nonlinear Schrodinger equation

نویسندگان [English]

  • M. Sarbishaei
  • G. R. Maktabdaran

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی