نویسندگان

چکیده

  بیش از 4 دهه است که در کشورهای مختلف جهان از روش فعال سازی با نوترون برای اندازه­گیری ازت و سایر ترکیبات عمده بدن موجودات زنده, استفاده می­شود. در اینجا 6 کیلوگرم ران گوسفند تازه ذبح شده و فانتوم آن را تحت تابش یک چشمه 2/4 کوری Am-Be قرار داده­ایم. میزان ازت نمونه از طیف گاماهای آنی با استفاده از یک آشکارساز سوسوزن(NE213) تعیین شده است. پس از بازیابی طیف نوترونهای سریع در محل فانتوم, دز آنها برآورده شده است. سهم دز نوترونهای با انرژیهای کمتر از  1 MeV,  سهم نوترونهای با انرژیهای بیش از 1 MeV در نظر گرفته شده است, که با طیف چشمه Am-Be سازگار است.

عنوان مقاله [English]

Fast neutron dosimetry in an in Vivo neutron activation facility

نویسندگان [English]

  • A. Mowlavi
  • M. H. Hadizadeh Yazdi

تحت نظارت وف ایرانی