نویسندگان

چکیده

  خواص ساختاری و الکترونی بلور کلرید سدیم به عنوان یک دستگاه بس الکترونی با استفاده از نظریه شناخته شده تابعی چگالی محاسبه شده است. بخش تبادلی همبستگی انرژی کل در دسته معادلات کوهن ـ شم به روش تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) محاسبه شده است. نتایج حاصل با نتایج مربوط به محاسبات انجام شده به روش تقریب چگالی موضعی (LDA) مقایسه شده است. این مقایسه نشان می­دهد که سازگاری روش GGA با نتایج تجربی بهتر از روش LDA است. ضمناً برای یونهای کلر و سدیم شبه پتانسیلهای بهینه به روشهای کرکر و تنظیم  QC تولید و در محاسبات به کار برده شده است.

عنوان مقاله [English]

Theoretical study of the sodium chloraid crystal using density functional theory

نویسندگان [English]

  • H. Akbarzadeh
  • A. Pourghazi
  • Z. Nourbakhsh

تحت نظارت وف ایرانی