نویسنده

دانشکده فیزیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان

چکیده

 مدل نهشت تصادفی ساده‌ترین مدل رشد سطح است که در آن هیچ همبستگی بین سایت‌های شبکه وجود ندارد. در مدل بالیستیک، ذرات در حین فرود به اولین ذره در همسایگی خود می‌چسبند. بنابراین می‌توان این مدل را برای توصیف نهشت ذرات چسبناک به کار برد. اما در بسیاری از پدیده‌های روزمره شامل رشد سطوح، چسبندگی وجود ندارد. در عوض، اصطکاک بین ذرات باعث گیر کردن ذرات به هم و تشکیل خلل و فرج در داخل حجم رشد یافته می‌شود. با ارائه یک مدل گسسته رشد سطح در ۱+۱ بعد، این حالت را بررسی می‌کنیم. در این مدل، اگر ذره‌ای از سمت چپ و راست بین دو ذره محصور شود، در آن مکان ثابت می‌شود، که معادل‌ وجود اصطکاک در دستگاه است. نماهای رشد و زبری برای این مدل محاسبه می‌شوند که نزدیک به مدل بالیستیک هستند، با وجود این که رشد عرضی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Random deposition model with friction: Equivalent to ballistic deposition without lateral growth

نویسنده [English]

  • M Maleki

چکیده [English]

The Random Deposition model is the simplest model for surface growth, where there is no correlation between the neighbor sites of the lattice. In the Ballistic deposition model, the particles stick to the first neighbor particle; thus it is used to describe the deposition of the sticky particles. However, in many true-life phenomena involving surface growth, there is no adhesion. Instead, the friction between the particles leads to interlocking particles and the formation of porosity inside the growing bulk. Presenting a discrete 1+1 dimensional model, we study this case. In this model, if a particle is trapped between two other particles from right and left, it will stay in that position, as an equivalent for friction. The growth and roughness exponents are calculated, close to the Ballistic model, although there is no lateral growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface growth
  • Random deposition
  • Ballistic deposition
  • Friction
1. A L Barabási and H E Stanley, “Fractal Concepts in Surface Growth”, Cambridge University Press (1995). 2. E Ben-Jacob, O Shochet, A Tenenbaum, I Cohen, A Czirok, and T Vicsek, Fractals 2, 01 (1994) 15. 3. M Matsushita and H Fujikawa, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 168, 1 (1990) 498. 4. D A Weitz, M Y Lin, and C J Sandroff, Surface Science 158, 1-3 (1985) 147. 5. P Meakin, Advances in Colloid and Interface Science 28 (1987) 249. 6. H Brune, C Romainczyk, H Röder, and K Kern, Nature 369 (6480) (1994) 469. 7. A L Barabási, S V Buldyrev, S Havlin, G Huber, H E Stanley, and T Vicsek, “Surface Disordering: Growth, Roughening and Phase Transitions”, Nova Science, New York (1992). 8. J Zhang, Y C Zhang, P Alstrøm, and M T Levinsen, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 189, 3-4 (1992) 383. 9. H Löwe, L Egli, S Bartlett, M Guala, and C Manes, Geophysical Research Letters 34 (2007) L21507. 10. S F Edwards,and D R Wilkinson, “The Surface Statistics of a Granular Aggregate”, Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences 381, 1780 (1982) 17. 11. K Kardar, G Parisi, and Y Z Zhang, Phys. Rev. Lett. 56 (1986) 889. 12. F Family and T Vicsek, Journal of Physics A: Mathematical and General 18, 2 (1985) L75. 13. M J Vold, Journal of Colloid Science 18, 7 (1963) 684. 14. P Meakin, P Ramanlal, L M Sander, and R C Ball, Physical Review A 34, 6 (1986) 5091. 15. F Family, Journal of Physics A: Mathematical and General 19, 8 (1986) L441. 16. P Meakin and R Jullien, Journal de Physique 48, 10 (1987) 1651.

تحت نظارت وف ایرانی