نویسندگان

دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

در این مقاله امکان الحاق لیزر الکترون آزاد از نوع کلایسترون نوری به حلقه انبارش چشمه نور ایران به منظور تولید تابش لیزری در ناحیه پرتوی ایکس نرم از طریق فرایند ایجاد هماهنگ‌های همدوس مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه از طریق شبیه‌سازی با استفاده از کد شبیه‌ساز لیزر الکترون آزاد 1.3GENESIS به ازای مشخصات چشمه نور ایران انجام گرفته است. طرح‌های مختلف ممکن به همراه خروجی‌های حاصل از آنها ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optical klystron FEL scheme for x-ray coherent harmonic generation at ISLF storage ring

نویسندگان [English]

  • A raghavi
  • H R Shfeghat
  • M R Benam

چکیده [English]

The possibility of inserting an optical klystron on the storage ring of an Iranian Light Source Facility as a Synchrotron Radiation Free electron Laser for coherence harmonic generation in the soft x-ray spectrum has been studied. The study has been performed using the 3D FEL simulation code GENESIS 1.3 and in accordance with the available characteristic parameters of ISLF. Different potential schemes together with their output and characteristics are discussed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • free electron laser
  • Iranian Light Source Facility
  • optical klystron
  • coherent harmonic generation
2. J Rahighi et al., Iranian J. Phys. Res, 15, 2 (2015) 159. 3. A Gholampour Azhir et al., Iranian J. Phys. Res. 15, 2 (2015) 197. 4. H Ghasem, F Saeidi, and E Ahmadi, Journal of Instrumentation 8 (2013) P02023. 5. E L Saldin, E A Schneidmiller, and M V Yurkov, “The Physics of Free Electron Lasers”, Springer, New York (2000). 6. G De Ninno et al., Phys. Rev. Lett. 101, 5 (2008) 053902. 7. A Raghavi, H Shafeghat, and M R Benam, Optik- International Journal for Light and Electron Optics 174 (2018) 542. 8. C Spezzani et al., Nucl. Instr. and Meth. A 596, 3 (2008) 451. 9. M Labat et al., “Coherent Harmonic Generation Experiment on Uvsor-ii Storage Ring”, Proceedings of FEL 2006, BESSY, Berlin, Germany (2006). 10. M Marsi et al., Surf. Rev. Lett. 9 (2002) 599. 11. G S Edwards et al., Photochem. and Photobio 81, 4 (2005) 711. 12. J M J Madey, J. Appl. Phys. 42, 5 (1971) 1906. 13. W Becker and J K Mc Iver, Journal De Physique, 44 (1983) 289. 14. L Friedland and I B Bernstein, Phys. Rew. A 26, 5 (1982) 2778. 15. H P Freund, Phys. Rev. A 27, 4 (1983) 1977. 16. R Bonifacio et al., Riv. Nuovo Cimento 13, 9 (1990) 1. 17. S Reiche, “Numerical Studies for a Single Pass High Gain Free-Electron Laser”, PhD Thesis, Hamburg University (1999). 18. S Reiche, Nucl. Instrum. and Meth. 429, 1-3 (1999) 243. 19. H Ghasem, E Ahmadi, and F Saeidi, “Lattice Design History of the Iranian Light Source Facility Storage Ring”, International Particle Accelerator Conference (2014).

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی