نویسنده

پژوهشکده علوم نانو، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران

چکیده

با استفاده از شبیه‌سازی به روش دینامیک مولکولی برهم‌کنش بین دو زنجیره پلیمر حلقوی، که در ناحیه بین دو دیواره کانال دوبعدی قرار گرفته‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. یک مونومر از هر زنجیره در فاصله برابر از هر یک از دیواره‌های کانال ثابت شده است. شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند که نیروی بین دو پلیمر دافعه است و به طور متوسط بدون توجه به مقدار ضخامت کانال، با عکس فاصله بین دو مونومر ثابت شده افت می‌کند. به علاوه نیرویی که از افت و خیز شکل هندسی پلیمرها به دیواره‌های کانال وارد می‌شود نیز دافعه بوده، بدون توجه به مقدار فاصله بین دو مونومر ثابت شده، به طور متوسط با عکس مکعب ضخامت کانال افت می‌کند.

 
 


p { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interaction of ring polymers in two-dimensional channel

نویسنده [English]

  • J Sarabadani

چکیده [English]

The interaction between two ring polymer chains located in the area between two dimensional channel walls is investigated using molecular dynamics simulation. One monomer of each chain is fixed at an equal distance from each of the channel walls. The simulations show that the force between the two polymers is repulsive; on average, irrespective of the channel thickness, it decreases with the increase of the distance between the two fixed monomers. In addition, the force applied to the channel walls by the geometrical fluctuations of the polymers is also repulsive, regardless of the distance between the two fixed monomers, such that, on average, it is decreased with the cubic inverse of the channel thickness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polymer
  • fluctuation
  • molecular dynamics
  • simulation
1. B Alberts, A Johnson, J Lewis, M Raff, K Roberts, and P Walter, “Molecular Biology of the Cell”, Garland Science (2002). 2. A Gholami, J Wilhelm, and E Frey, Phys. Rev. E 74, 041803 (2006). 3. M Aliee and A Najafi, Phys. Rev. E 78 (2008) 051802. 4. A Milchev, J. Chem. Phys. 143 (2015) 064701. 5. F Varnik, J Baschnagel, and K Binder, J. Chem. Phys. 113 (2000) 4444. 6. J Sarabadani, A Milchev, and T A Vilgis, J. Chem. Phys. 141 (2014) 044907. 7. G S Grest and K Kremer, Phys. Rev. A 33 (1986) 3628. 8. D Frenkel and B Smit, “Understanding Molecular Simulation From Algorithms to Applications”, Academic Press (2001).

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی