نویسندگان

1 گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده

در این مقاله، به بررسی اثر ناهمگنی مغناطیسی بر ناهمخوانی حالت گرمایی در یک سامانه کوانتومی شامل دو اسپین با برهم‌کنش همسانگرد هایزنبرگ می‌پردازیم. حضور ناهمگنی میدان مغناطیسی منجر به از بین رفتن تقارن ناهمخوانی کوانتومی چپ و راست در سامانه می‌شود. نتایج به دست آمده در این مقاله در فرایند آماده سازی حالت‌های کوانتمی کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Degeneracy removal of the left and right quantum discord in an inhomogeneous magnetic field

نویسندگان [English]

  • H R Mohammadi 1
  • T Makaremi 2

چکیده [English]

The effects of the inhomogeneous magnetic field on the quantum discord of the thermal state of a two-qubit isotropic Heisenberg system is investigated. The results show that the inhomogeneity of the magnetic field could remove the degeneracy of the left and right quantum discord. The results of this paper are important for the process of quantum state preparation

کلیدواژه‌ها [English]

  • right and left quantum discord
  • inhomogeneous magnetic field
1. L Henderson and V Vedral, J. Phys. A 34 (2001) 6899. 2. H Ollivier and W H Zurek, Phys. Rev. Lett. 88 (2001) 017901. 3. E Knill and R Laflamme, Phys. Rev. Lett. 81 (1998) 5672. 4. A Datta, A Shaji, and C M Cave, Phys. Rev. Lett. 100 (1998) 050502. 5. M A Neilsen and I L Chuang, “Quantum Computation and Quantum Information”, Cambridge University Press (2000). 6. F Kheirandish, S Javad Akhtarshenas, and H R Mohammadi, Phys. Rev. A 77 (2008) 042309. 7. H R Mohammadi, Quantum Inf. Process. 16 (2017) 39. 8. J Maziero, L C Celeri, and R M Serra, arXiv: 1004. 2082. 9. W H Zurek, Nature Physics 5 (2009) 181. 10. M Zwalak and W H Zurek, Scientific Reports 3 (2013) 1729. 11. G-X Li, Z Yi, and Z Ficek, arXiv: 1101.4983v1. 12. W Wooters, Phys. Rev. Letts. 80 (1998) 2245. 13. S Hill and W Wooters, Phys. Rev. Lett. 78 (1997) 2022.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی