نویسنده

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

چکیده

ما نیروی پسا را برای فضاهای مجانبی لیفشیتز در دو بعد با نماد اختیاری دینامیکی z محاسبه کردیم و دریافتیم که در دمای صفر و غیر صفر، نیروی  پسا مقدار غیرصفر دارد. با استفاده از محاسبات نیروی  پسا، رسانایی DC فلزات غیرعادی را مورد بررسی قرار دادیم

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Drag force in asymptotically Lifshitz spacetimes

نویسنده [English]

  • K Bitaghsir Fadafan

چکیده [English]

We calculated the drag force for asymptotically Lifshitz space times in (d+ 2)-dimensions with the arbitrary dynamical exponent z. We find that at zero and finite temperature, the drag force has a non-zero value. Using the drag force calculations, we investigate the DC conductivity of the strange metals.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holography
  • AdS/CMT
  • String Theory
1. J M Maldacena, Adv. Theor. Math. Phys. 2 (1998) 231. 2. S S Gubser, I R Klebanov and A M Polyakov, Phys. Lett. B 428 (1998) 105. 3. E Witten, Adv. Theor. Math. Phys. 2 (1998) 253. 4. E Witten, Adv. Theor. Math. Phys. 2 (1998) 505. 5. S A Hartnoll, Class. Quant. Grav. 26 (2009) 224002. 6. D T Son, Phys. Rev. D 78 (2008) 046003, K Balasubramanian and J McGreevy, Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 061601. 7. S Kachru, X Liu and M Mulligan, Phys. Rev. D 78 (2008) 106005. 8. S Sachdev, “Quantum Phase Transitions,” Cambridge University Press (1999). 9. S A Hartnoll, J Polchinski, E Silverstein and D Tong, “Towards Strange Metallic Holography,” Journal of High Energy Physics 1004 (2010) 120. 10. A Karch and A O’Bannon, Journal of High Energy Physics 0709 (2007) 024. 11. A Karch and E Katz, Journal of High Energy Physics 0206 (2002) 043. 12. S Kobayashi, D Mateos, S Matsuura, R C Myers and R M Thom-son, Journal of High Energy Physics 2007 (2007). 13. A Akhavan, M Alishahiha, A Davody and A Vahedi, Journal of High Energy Physics 2009, 03 (2009) 053. 14. P Koroteev and A V Zayakin, arXiv:0909.2551. 15. U H Danielsson and L Thorlacius, Journal of High Energy Physics 070 (2009) 0903. 16. C P Herzog, A Karch, P Kovtun, C Kozcaz, and L G Yaffe, Journal of High Energy Physics 0607 (2006) 013. 17. S S Gubser, Phys. Rev. D 74 (2006) 126005. 18. C P Herzog, Journal of High Energy Physics 0609 (2006) 032. 19. G Bertoldi, B A Burrington, and A Peet, Phys. Rev. D 80 (2009) 126003. 20. G Bertoldi, B A Burrington, and A W Peet, Phys. Rev. D 80 (2009). 21. R B Mann, Journal of High Energy Physics 075 (2009) 0906. 22. M Taylor, arXiv: 0812. 0530. 23. D W Pang, Commun. Theor. Phys. 62 (2014) 256. 24. D W Pang, Journal of High Energy Physics 031 (2009) 0910. 25. D W Pang, Journal of High Energy Physics 1001 (2010) 116. 26. E J Brynjolfsson, U H Danielsson, L Thorlacius and T Zingg, J. Phys. A 43 (2010) 065401. 27. K Balasubramanian and J McGreevy, Phys. Rev. D 80 (2009) 104039. 28. E Ayon-Beato, A Garbarz, G Giribet and M Hassaine, Phys. Rev. D 80 (2009) 104029. 29. R G Cai, Y Liu, and Y W Sun, Journal of High Energy Physics 0910 (2009) 080. 30. S J Sin, S S Xu and Y Zhou, Int. J. Mod. Phys. A 26 (2011) 4617. 31. Y S Myung, Y W Kim and Y J Park, Eu. Phys. J. C 70 (2010) 335. 32. A Ghodsi and E Hatefi, Phys. Rev. D 81 (2010) 044016. 33. A Ghodsi, Int. J. Mo. Phys. A 26 (2011) 925. 34. K B Fadafan, “Journal of High Energy Physics 0812 (2008) 051. 35. J F Vazquez-Poritz, arXiv: 0803.2890. 36. W Li, T Nishioka and T Takayanagi, Journal of High Energy Physics 0910 (2009) 015. 37. M Fujita, W Li, S Ryu and T Takayanagi, Journal of High Energy Physics 066 (2009) 0906. 38. T Azeyanagi, W Li, and T Takayanagi, Journal of High Energy Physics 084 (2009) 0906. 39. J Kluson, Phys. Rev. D 81 (2010) 106006.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی