نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فیزیک نظری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

در این مقاله اعتبار قوانین ترمودینامیک را در قالب نظریه گرانشی توازی دور با جفتیدگی ناکمینه بین پیچش و میدان اسکالر مورد مطالعه قرار می دهیم. برای این منظور، عالم FRW تخت را در نظر گرفته و نشان می دهیم که قوانین اول و دوم ترمودینامیک در افق ظاهری دینامیکی آن برقرارند. در ادامه فرض می کنیم که عالم توسط افق رویداد کیهانشناختی محصور شده است و نشان می دهیم که در این مورد نیز قانون اول ترمودینامیک معتبر است اما برقراری قانون دوم ترمودینامیک به مدل ناکمینه ی انتخاب شده و مؤلفه های تانسور انرژی- تکانه ی حاصل شده از آن بستگی دارد. 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The thermodynamics of the FRW universe in scalar-twist gravitational theories

نویسنده [English]

 • T Azizi

Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

In this paper, we study the validity of the laws of thermodynamics in the form of a far parallel gravitational theory with an incomplete coupling between curves and scalar fields. To this end, we consider the FRW flat world, showing  that the first and second laws of thermodynamics lie in its dynamic apparent horizon. We further assume that the universe is enclosed by the cosmological event horizon, such  that in this case the first law of thermodynamics is valid, but the second law of thermodynamics is applied to the selected incomplete model, depending on  the energy-momentum tensor components derived.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cosmology
 • modified gravity
 • far parallel gravity
 • incomplete coupling
 • thermodynamics
 1. D N Spergel, et al., Astrophys. J. Suppl. 170 (2007) 377.

 2. S Perlmutter, et al., Astrophys. J. 598 (2003) 102.

 3. E Hawkins, et al., Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 346 (2003) 78.

 4. D J Eisentein, et al., Astrophys. J. 633 (2005) 560.

 5. B Jain and A Taylor, Phys. Rev. Lett. 91 (2003) 141302.

 6. E J Copeland, M Sami and S Tsujikawa, Int. J. Mod. Phys. D 15 (2006) 1753.

 7. T P Sotiriou and V Faraoni, Rev. Mod. Phys. 82 (2010) 451.

 8. A Einsteinz, Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. Phys. Math. Kl. 217 (1928) 224.

 9. K Hayashi and T Shirafuji, Phys. Rev. D. 19 (1979) 3524.

 10. E V Linder, Phys. Rev. D. 81 (2010) 127301.

 11. R Ferraro and F Fiorini, Phys. Rev. D. 75 (2007) 084031.

 12. G R Bengochea and R Ferraro, Phys. Rev. D. 79 (2009) 124019 .

 13. P Wu and H Yu, Phys. Lett. B 692 (2010) 176.

 14. P Wu and H Yu, Eur .Phys. J. C 71 (2011) 1552.

 15. م عطازاده و ع اقبالی، مجلة پژوهش فیزیک ایران 18 1 (۱۳۹۷) ۲۳.


15. M Atazadeh and A Eghbali, Iranian J. Phys. Res. 18 1 (2018) 23. 1. M R Setare and N Mohammadipour, JCAP 1211 (2012) 030.

 2. Sh Chen, J B Dent, Sourish Dutta and E N Saridakis, Phys. Rev. D. 83 (2011) 023508.

 3. C -Q Geng, C -C Lee, E N Saridakis and Y -P Wu, Phys. Lett. B 704 (2011) 384.

 4. G Otalora, JCAP 1307 (2013) 044.

 5. G Otalora, Phys. Rev. D. 88 (2013) 063505.

 6. C -Q Geng, J -A Gu and C -C Lee, Phys. Rev. D. 88 (2013) 024030.

 7. H M Sadjadi, Phys. Rev. D. 87 (2013) 064028.

 8. S W Hawking, Com. Math. Phys. 43 (1975) 199.

 9. J D Bekenstein, Phys. Rev. D. 7 (1973) 2333.

 10. T Jacobson, Phys. Rev Lett. 75 (1995) 1260.

 11. R G Cai and S P Kim, JHEP 02 (2005) 050.

 12. M Akbar and R G Cai, Phys. Rev. D. 75 (2007) 084003.

 13. C Eling, R Guedens and T Jacobson, Phys. Rev. Lett. 86 (2006) 121301.

 14. A Sheykhi, B Wang and R-G Cai, Nucl. Phys. B. 779 (2007) 1.

 15. M Akbar and R G Cai, Phys. Lett. B. 648 (2007) 243.

 16. Y Gong and A Wang, Phys. Rev. Lett. 99 (2007) 211301.

 17. A Sheykhi, JCAP 05 (2009) 019.

 18. K Bamba and C Q Geng, Phys. Lett. B 679 (2009) 282.

 19. K Karami and S Ghaffari, Phys. Lett. B 688 (2010) 125.

 20. م آقائی آبچویه، ب میرزا و ح نادی، مجلة پژوهش فیزیک ایران 14 4 (۱۳۹3) ۲9۳.


35. M Aghaei Abchouyeh, B Mirza, B Mirza, and H Nadi, Iranian J. Phys. Res. 14 4 (2015) 293. 1. T Azizi and N Borhani, Astrophys. Space Sci. 357 (2015) 146.

 2. T Azizi and N Borhani, Adv. High Energy Phys. 2017 (2017) 6839050.

 3. B Wang, Y. Gong and E. Abdalla, Phys. Lett. B. 624 (2005) 141.

 4. N Mazumder and S Chakraborty, Class. Quant. Grav. 26 (2009) 195016.

 5. N Mazumder and S Chakraborty, Gen. Rel. Grav. 42 (2010) 813.

 6. S A Hayward, Class. Quant. Grav. 15 (1998) 3147.

 7. F Q Tu and Yi Xin. Chen, EPJC 76 (2016) 28.

تحت نظارت وف ایرانی