نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدة فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز

2 دانشکدة علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

چکیده

یک رویکرد برای بدست آوردن زاویه ­فضایی بیشینه، استفاده از بلورهای خمیده می­باشد. لذا به منظور مفید بودن این بلورها در طیف­سنجی اشعه­ایکس، لازم است طراحی آنها به گونه­ای باشد تا دارای زاویه فضایی و بازده انعکاسی بالایی باشند. در این مقاله یک رابطه کلی تقریباً دقیق برای محاسبه زاویه فضایی و فاکتور مساحت روی سطح چندین هندسه بلوری خمیده استخراج و با نتایج منتشره قبلی مورد مقایسه قرار می­گیرد. روش میانبر ویتری و سان برای محاسبه زاویه فضایی و نیز روش آزمون و خطای ایشان جهت بیشینه­سازی زاویه فضایی فوق و معرفی بلور کانونی­ساز واقعی، مورد نقد و بررسی قرار­می­گیرد و نشان داده ­می­شود که برای بعضی از هندسه­های بلوری پاسخگو نیست. با نوشتن یک الگوریتم جهت محاسبه زاویه ­فضایی و فاکتور مساحت تمام هندسه­های بلوری، نشان داده­ایم که با نتایج حاصل از روش تحلیلی توافق خوبی دارند.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the collection solid angle of doubly curved crystals

نویسندگان [English]

 • S J Pestehe 1
 • Gh Askari Germi 2
 • A R Rastkar Ebrahimzadeh 2

1 Department of Physics, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 Department of Science, Azerbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

An approach to obtain a maximum solid angle is the use of curved crystals. Therefore, in order to make these crystals useful in X-ray spectrometry, it is necessary to design them in such a way that they have high solid angle and reflectivity. In this paper, a nearly exact general equation for calculating the solid angle and area factor on the surface of several curved crystal geometries is extracted and compared with the previous results. Wittry and Sun's shortcut method for calculating the solid angle, and also, its trial and error method for maximizing the solid angle and introducing exact point-focusing crystal geometry is reviewed, and it is shown that for some crystal geometries are not responsive. By writing an algorithm for calculating the solid angle and the area factor for ​​all of the crystal geometries, we show that they are in agreement with the results of the analytical method.

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • collection solid angle
 • toroidally bent X-ray diffractors
 • effective scattering area on the crystal surface
 • point-focusing crystal geometry
 1. D B Wittry and S. Sun, J. Appl. Phys. 67 (1990) 1633.

 2. D B Wittry and S.Sun, J. Appl. Phys. 68 (1990) 387.

 3. م هـ ملکی، م امیرحمزه تفرشی، ر امرالهی و س پ عباسی، کنفرانس فیزیک ایران (دانشگاه لرستان) (1384).

 4. ع حسین زاده، غ اطاعتی، ن وثوقی، بیست و یکمین کنفرانس هسته­ای ایران (دانشگاه اصفهان) 1 (1394).

 5. ا غلام پورآژیر، س امیری، ح خسروآبادی، ج رحیقی و م لامعی رشتی، مجلة پژوهش فیزیک ایران 15،2 (1394) 197.


5. A Gholampour Azhir, S Amiri, H Khosroabadi, J Rahighi, and M Lamehi Rachti, Iranian J. Phys. Res. 15, 2, 59 (2015) 197. 1. D B Wittry and W Z Chang, J. Appl. Phys., 72 (1992) 3440.

 2. D B Wittry and N C Barbi, Microsc. Microanal 7 (2001) 124.

 3. W Z Chang and D B Wittry, J. Appl. Phys. 74 (1993) 2999.

 4. D B Wittry and S Sun, J. Appl. Phys. 71 (1992) 564.

 5. S J Pestehe and G Askari, J. Opt. Soc. Am. A 29 (2012) 68.

 6. S J Pestehe and G Askari, J. Appl. Cryst. 45 (2012) 890.

 7. S Sun, University of Southern California, PhD thesis (1992).

 8. S Seshadri, University of Southern California, PhD thesis (1998).

 9. D B Wittry and D M Golijanin, J. Appl. Phys. Lett. 52 (1988) 1381.

 10. D M Golijanin and D B Wittry, “Microbeam Analysis”, San Francisco Press, San Francisco(1988) 397.

 11. D B Wittry and S Sun, J. Appl. Phys. 69 (1991) 3886.

 12. D B Wittry, W Z Chang, and L RY, J. Appl. Phys. 74 (1993) 3534.

 13. W Z Chang, University of Southern California, PhD Thesis (1992).

 14. Z Chen, University of Southern California, PhD Thesis (1997).

 15. غ عسکری و س ج پسته­ای، هفدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، خرداد (1390)، 225.

 16. غ عسکری و س ج پسته­ای، پنجمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور تبریز، مهر (1390) 168.

 17. س ج پسته­ای و غ عسکری، پنجمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نورتبریز مهر (1390) 180.

 18. غ عسکری، س ج پسته­ای و ع راستکار ابراهیم زاده، پنجمین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی ایران، زنجان (1397).

 19. س ج پسته­ای و غ عسکری، پنجمین همایش ملی فیزیک، دانشگاه پیام نورتبریز، مهر (1390) 174.

 20. س ج پسته­ای و غ عسکری، هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، تبریز، بهمن (1390) 391.

 21. غ عسکری و س ج پسته­ای، پنجمین همایش ملی فیزیک، دانشگاه پیام نورتبریز، مهر (1390) 836.

 22. س ج پسته­ای و غ عسکری، کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه یزد، شهریور (1391) 2690.

  1. G Askari, S J Pestehe, and A Rastkar Ebrahimzadeh, J. Appl. Cryst. 50 (2017) 1.

  2. ع راستکار ابراهیم زاده، غ عسکری و س ج پسته­ای، انجمن همایش ملی گوهرشناسی و بلور شناسی ایران، زنجان (1397).

  3. س ج پسته­ای، غ عسکری و ع راستکار ابراهیم زاده، پنجمین همایش ملی گوهرشناسی و بلور شناسی ایران، زنجان (1937).غ عسکری، س ج پسته­ای و ع راستکار ابراهیم زاده، پنجمین همایش ملی گوهرشناسی و بلور شناسی ایران، زنجان (1397).

تحت نظارت وف ایرانی