نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکدة فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

: درحال‌حاضر در علم نجوم و اخترفیزیک یکی از مهمترین مراحل پژوهش انجام داده‌کاهی است. داده‌کاهی به کل فرایندهایی گفته می‌شود، که تصاویر خام نجومی را به رویدادهای اخترفیزیکی تبدیل می‌کند. این فرایندها برای رویدادهای مختلف اندکی متفاوت‌اند، ولی همگی بریک اساس هستند. در این مقاله سعی داریم، مراحل انجام داده‌کا‌هی تصاویر گرفته شده از یک رویداد ریزهمگرایی گرانشی را به‌تفصیل بیان کنیم. این مقاله به منظور یادگیری و انجام داده‌کاهی برای هر رویداد اخترفیزیکی که در آن نور یک ستاره با زمان تغییر می‌کند، بسیار مناسب است. فرایند داده‌کاهی رویدادهای ریزهمگرایی گرانشی شامل 7 مرحله می‌باشد. در طی این مراحل در ابتدا تصاویر کالیبره می‌شوند. سپس برخی از تصاویر کالیبره شده انتخاب می‌شوند، تا یک تصویر مرجع ساخته شود. تصویر مرجع جهت مقایسه کردن تمامی تصاویر گرفته شده به‌منظور تعیین میزان تغییر در نور ستاره‌ی چشمه مورد نظر استفاده می‌شود. برای این منظور ابتدا تمامی تصاویر گرفته شده به کمک روش‌های دقیقی با تصویر مرجع منطبق می‌شوند. تصاویر از نظر یکی بودن فاکتور مقیاس بررسی می‌شوند و همگی به یک فاکتور مقیاس تبدیل می‌شوند. در این مرحله می‌توان با اطمینان تصاویر هم‌مقیاس شده را از هم کم کرد و میزان تغییر در نور ستاره‌ی چشمه مورد نظر را تعیین کرد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A review on the reduction of data taken from a microlensing event

نویسندگان [English]

  • S Sajadian
  • B Adami
  • M R Mohammadi

Department of Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Data reduction is one the most important process of researches in astronomy and astrophysics. Data reduction process includes all steps which convert the crude astronomical images to the astrophysical events. These steps are similar for different astronomical events in which the brightness of one star changes with time, although they may be different in some details. This paper will help for learning or even doing data reduction of each astronomical event. Data reduction of microlensing events contains 7 stages in which first the crude images will be calibrated. Then, some of the best calibrated images will be chosen for making the reference images. The reference image helps for comparing all taken images to indicate how the source light changes versus time. For this propose all images should be registered to the reference images. Then, all images should be taken to the same scale. Finally, the resulted images will be subtracted from the reference image, to find the light curve of that desired source star.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • reduction of astronomical images
  • gravitational microlensing event
B Paczynski, ApJ 301 (1986) 503.
2. S Moa and B Paczynski, ApJ 374 (1999) 37.
3. D Bramich, MNRAS 397 (2009) 2099.
4. S Sajadian, S Rahvar, M Dominik, and M
Hundertmark, MNRAS, 458 (2016) 3248.
5. E Diolaiti, O Bendinelli, D Bonaccini, L Close, et al.,
A & A 147 (2000) 335.
6. C Alard and R H Lupton, AJ 503 (1998) 325

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی