نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

چکیده

روش جدیدی برای محاسبه طول مسیر آزاد میانگین  برای نانو ذرات کروی ارائه شده و با توجه به آن تابع دی الکتریک وابسته به شعاع و بسامد باز نویسی شده است. تغییرات  تابع دی‌الکتریک جدید بر حسب طول موج و شعاع مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از" نظریه می"  نمودار تغییرات سطح مقطع خاموشی بر حسب طول موج و شعاع برای نمونه هایی با جرم ثابت ترسیم و با مقایسه این دو نمودار مشخص شده است که مکان قله تشدید پلاسمونی تقریبا ثابت است ولی جذب در نمونه تغییر قابل مشاهده ای می کند . در انتها با استفاده از نمودار سه بعدی جذب برحسب شعاع وانحراف معیار وهمچنین نمودار سه بعدی طول موج بر حسب  شعاع وانحراف معیار ، بازه شعاعی یک نمونه نانو کلویید طلا ی تولید شده به روش کندو سوز لیزری بین 17 تا 20 نانو متر و  بازه شعاعی  همان نمونه پس از نوردهی با تپ ها ی لیزری بین 12 تا 14 نانو متر تخمین زده شده است.این مقادیر با مقادیر اندازه گیری شده توسط تصاویر میکروسکپ الکترونی تطبیق خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the size effect in the dielectric function of spherical nano particles and determining their allowed radial interval for experimentally produced samples

نویسندگان [English]

 • H Nadjari 1
 • H Movahedinejad 2

1 . Physics Departmen, Zanjan University, Zanjan, Iran

2 Physics Departmen, Zanjan University, Zanjan, Iran 2. Institute of Nuclear Science, Iran

چکیده [English]

A new method is developed to calculate the mean free path of electrons in spherical nano particles and related Г(R) in the Drude model; accordingly, we have corrected ϵ(R,ω). The new dielectric function is inserted in the series expansion of extinction and absorption cross sections in the Mie Theory. After plotting the real and imaginary part of  ϵ(R,ω) in 3D graphs, and Cext and Cabs in other 3D graphs, we show that the SPR’s positions are relatively constant for two samples; meanwhile, it is displayed that the absorbance for these two samples have visible changes. At last, in two separate 3D graphs, we have plotted the variation of wave length and absorbance against radius and standard deviation to estimate the radius range for experimentally produced gold nanoparticles. We have estimated the radius to be 17 ~ 20 nm for the immediately prepared sample and 12~14 nm for the same sample illuminated with pulsed laser. These results are consistent with the experimental data of TEM images.

کلیدواژه‌ها [English]

 • nano particles
 • dielectric function
 • mie thoeory
 • 3D absrpion diagram
 1. N P Armitage, arXiv: 0908.1126 (cond-mat.str-el) (2009).

 2. M Dressel and G Gruner, American Journal of Physics 70 (2002) 1269.

 3. H Kuzmany, “Solid State Spectroscopy”, springer (2009).

 4. D W Lynch, “Handbook of optical constants of solids”, Elsevier (1985).

 5. J H Weaver, Appl. Opt. 20, 7 (1981) 1124.

 6. M A Ordal, Appl. Opt. 22 (1983) 1099.

 7. C L Foiles, “Metals: Electronic Transport Phenomena”, Springer (1985).

 8. P B Johnson & Christy, phys. Rev. B 6 (1972) 4370.

 9. M Moskovits, J. Chem. Phys. 116 (2002) 10435.

 10. C F Bohren and D R Huffman, “Absorption and scattering of light by small particles”, New York, Wiley (1998).

 11. P G Etchegoin, J. Chem. Phys. 125 (2006) 164705.

 12. P G Etchegoin, J. Chem. Phys. 127 (2007) 189901.

 13. D Rioux and at el., Advanced Optical Materials, 2, 2 (2014) 176.

 14. U Kreibig and L Genzel, Surface Science 156 (1985) 678.

 15. U Kreibig and M Vollmer, “Optical Properties of Metal Clusters”, Springer (1995).

 16. A Derkachova, K Kolwas I Demchenko, Plasmonics 11, 3 (2016) 941.

 17. J Luis, Mendoza and Herrera, Journal of Applied Physics 116 (2014) 233105.

 18. S Ghosh and T Pal, Chemical Reviews 107, 11 (2007).

 19. V Amendola and M. Meneghetti, J. Phys. Chem. C 113 (2009) 4277.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی