نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جهاد دانشگاهی واحد تبریز

2 دانشکدة فیزیک، دانشگاه آزاد ساری، ساری

3 دانشکدة فنی مهندسی، دانشگاه آزاد ساری، ساری

چکیده

در این مقاله، یک ساختار دوبعدی از سلول‌های خورشیدی سیلیکونی لایه، ‌نازک با ترکیبی از آرایه‌های نانو ذرات نقره و شبکة زاویه‌دار تناوبی معرفی ‌شده است. نانوذر‌ات نقره با استفاده از اثر تشدید پلاسمون سطحی، ضریب انتقال نور به داخل را افزایش می‌دهند در نتیجه با افزایش در صد نور فرودی به درون لایة فعال، احتمال جذب فوتون را بهبود می‌بخشد. برای ایجاد یک ساختار بازتابنده در سطح تحتانی، آرایه‌ای از شبکة زاویه‌دار با هدف افزایش طول مسیر نوری در داخل سلول‌، به کار گرفته ‌شده است. با استفاده از روش FDTD‌، ضریب انتقال و بازتاب نور در هر دو سطح فوقانی و تحتانی در گسترة طول ‌موج ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ نانومتر بررسی شده و تأثیر پارامترهای ساختاری از جمله شعاع، فاصلة نانوذرات، زاویة پراکنش و فاصلة شبکه گزارش ‌شده است. در نهایت، دو سطح را با هم ترکیب کرده و میانگین موزون فوتون‌هایی که به‌ وسیلة لایة فعال در کل طول‌موج‌های مورد مطالعه جذب ‌شده، محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهند که بازدهی به دام اندازی نور با تغییر پارامترهای ساختاری ارتقا پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Absorption enhancement in thin-film silicon solar cells using hybrid blazed dielectric gratings and Nanoparticle structure

نویسندگان [English]

 • A Asgariyan Tabrizi 1
 • A Pahlavan 2
 • Mehdi Radmehr 3

1 Academic Center for Education, Culture, and Research (ACECR), Tabriz, Iran

2 Department of Physics, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

3 Department of Engineering, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

In this paper, a two-dimensional structure of thin-layer silicon solar cells with a combination of silver nanoparticle arrays and a blazed grating is introduced. Applying Ag nanoparticles in the top surface of thin-layer solar cells imrpoves the coefficient of light transmission into the active layer and photon absorption because of the resonance surface plasmon effect. By using the FDTD method, the transmittance and absorption of light at both surfaces is investigated. The effect of such structural parameters as radius, distance of nanoparticles, angle of blazed grating and the grating constant has been reported. Finally, both surfaces are combined and the weighted mean values of the light absorbed by active layer are calculated. The results show that the light trapping efficiency can be improved under specified combinations of the structural parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • nanoparticle
 • thin layer solar cells
 • gratings
 • surface plasmon effect
 1. A Goetzberger, C Hebling and H W Schock, Materials science and engineering: R: Reports 40 (2003) 1.

 2. F Enrichi, A Quandt and G C Righini, Renewable and sustainable energy reviews 82 (2018) 2433.

 3. P Mandal and S Sharma. Renewable and sustainable energy reviews 65 (2016) 537.

 4. A Tamang, A Hongsingthong, V Jovanov, P Sichanugrist, B Khan, A Dewan and D Knipp, Scientific reports 6 (2016) 1.

 5. K L Kelly, E Coronado, L L Zhao and G C Schatz, “The optical properties of metal nanoparticles: the influence of size, shape, and dielectric environment” Kelly optical(2003).

 6. E Manea, E Budianu, M Purica, D Cristea, I Cernica, R Muller and V M Poladian, Solar energy materials and solar cells 87 (2005) 423.

 7. Y MSong, J S Yu and Y T Lee, Optics letters 35 (2010) 276.

 8. W Bai, Q Gan, F Bartoli, J Zhang, L Cai, Y Huang, and G Song. Optics letters 34 (2009) 3725.

 9. G Zheng, W Zhang, L Xu, Y Chen and Y Liu, Infrared physics & technology 67 (2014) 52.

 10.  A modeling method to enhance the conversion efficiency by optimizing light trapping structure in thin-film solar cells. Solar Energy120 (2005) 505.

 11.  L J Lin and Y P Chiou, Solar energy 86 (2012) 1485.

 12. K L Kelly, E Coronado, L L Zhao and G C Schatz, “The optical properties of metal nanoparticles: the influence of size, shape, and dielectric environment” ACS Publications (2003).

 13.  Inc, [Online]. Available: http://www.lumerical.com.

 14. D P Edward and I J H O O C O S Palik, “Handbook of optical constants of solids”, Orlando, Florida: Academic (1985).

 15. S Zhang, M Liu, W Liu, Y Liu, Z Li, , X Wang and F Yang, Journal of Physics Communications 2 (2018) 055032.

 16. R S Dubey, K Jhansirani and S Singh, Results in Physics 7 (2017) 77.

 17. A A Tabrizi and A Pahlavan, Optics communications 454 (2020) 124437.

 18. S Mokkapati and K R Catchpole, Journal of applied physics 112 (2012) 101101.

 19. E Battal, T A Yogurt, L E Aygun and A KOkyay, Optics express 20 (2012) 9458.

 20. W Zhang, G Zheng, L Jiang and X  Li, Optics communications 298 (2013) 250.

 21. J Gjessing, E. S Marstein and A Sudbø, Optics express 18 (2010) 5481.

تحت نظارت وف ایرانی