نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکدة فیزیک، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

از آنجایی که کوارک تاپ دارای جفت شدگی یوکاوای بزرگی است، مطالعة بخش هیگز- تاپ برای جستجوی هر انحرافی از پیش‌بینی مدل استاندارد بسیار مورد توجه است. در این مقاله، ما به مطالعة تولید بوزون هیگز در کانال هم‌جوشی گلوئون- گلوئون در حضور فرایندهای تغییر دهندة طعم کوارک تاپ از طریق جریان‌های خنثی (FCNC) در برخورد دهندة LHC خواهیم پرداخت. برای جستجوی اثرات فیزیک جدید از چارچوب نظریه میدان مؤثر بهره خواهیم جست. دامنة احتمال تولید هیگز به وسیلة فرایندهای FCNC و شدت سیگنال به صورت نظری محاسبه می‌شود. سپس از مقایسة این نتایج نظری با نتایج حاصل از آزمایش برخورد دهندة LHC، ناحیة مجاز برای جفت شدگی‌های FCNC که در تولید بوزون هیگز نقش دارند، استخراج می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Higgs boson production through FCNC interactions

نویسنده [English]

 • S Khatibi

Department of Physics, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Since top quark has large Yukawa coupling, investigation the Higgs-top sector is highly interesting as it looks for any deviations from the standard model predictions. In this paper, we study the Higgs boson production in the gluon-gluon fusion channel and in the presence of top quark Flavor Changing Neutral Current (FCNC) interactions at the LHC.  We utilize the standard model effective field theory framework to probe the new physics effects. The amplitude for Higgs boson production via FCNC interactions and the theoretical expression for its signal strength are calculated. Then, by comparing this theoretical expression with the experimental value reported by LHC collaborations, we find the allowed region for those FCNC couplings that play a role in Higgs boson production

کلیدواژه‌ها [English]

 • Higgs boson
 • flavour changing neutral current
 • gluon-gluon fusion
 1. S L Glashow, J Iliopoulos, and L Maiani, Phys. Rev. D 2, 1285 (1970).

 2. J A Aguilar- Saavedra, Acta Phys. Polon. B 35, 2695 (2004).

 3.  J A Aguilar- Saavedra and B M Nobre, Phys. Lett. B 553, 251 (2003).

 4.  S Chatrchyan et al., [CMS Collaboration], Phys. Lett. B 716, 30 (2012).

 5. G Aad et al., [ATLAS Collaboration], Phys. Lett. B 716, 1 (2012).

 6.  W Buchmuller and D Wyler, Nucl. Phys. B 268 (1986) 621.

 7.  B Grzadkowski, M Iskrzynski, M Misiak, and J Rosiek, J. High Energy Phys. 1010 (2010) 085.

 8.  K Hagiwara, S Ishihara, R Szalapski, D Zeppenfeld, Phys. Rev. D 48 (1993) 2182.

 9.  C N Leung, S T Love, and S Rao, Z. Phys. C 31 (1986) 433.

 10.  M B Einhorn and J Wudka, Nucl. Phys. B 876 (2013) 556.

 11.  S Willenbrock and C Zhang, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 64 (2014) 83.

 12.  A Djouadi and G Moreau, Eur. Phys. J. C 73, 9 (2013) 2512.

 13.  D Carmi, A Falkowski, E Kuflik, T Volansky, and J Zupan, J. High Energy Phys. 1210 (2012) 196.

 14.  S Khatibi, M Mohammadi Najafabadi, Phys. Rev. D 90, 7 (2014) 074014.

 15.  H Khanpour, S Khatibi, and M Mohammadi Najafabadi, Phys. Lett. B 773, 462 (2017).

 16.  S Khatibi and M Mohammadi Najafabadi, Nucl. Phys. B 909 (2016) 607.

 17.  S Khatibi and M Mohammadi Najafabadi, Phys. Rev. D 90, 7 (2014) 074014.

 18.  H Khanpour, S Khatibi, M Khatiri Yanehsari, and M M Najafabadi, Phys. Lett. B 775, 25 (2017).

 19.  S Khatibi and M Mohammadi Najafabadi, Phys.Rev. D 89, 5 (2014) 054011.

 20.  J Ellis and T You, JHEP 06 (2013) 103.

 21.  J Ellis, D S Hwang, K Sakurai, and M Takeuchi, J. High Energy Phys. 04 (2014) 004.

تحت نظارت وف ایرانی