نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. گروه فیزیک، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 گروه فیزیک، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

3 3. گروه فیزیک، دانشکدة فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان 4. گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده

در این مقاله با به کار بردن روابط کوانتومی ورودی– خروجی برای یک تیغة ناهمسانگرد به بررسی چلاندگی کوادراتوری و پارامتر مندل حالت همدوس چلاندة عبوری از یک تیغة متاماده با ضریب شکست منفی و همچنین یک تیغة متامادة هذلولوی می­پردازیم. نشان داده خواهد شد که ویژگی‌های غیر کلاسیکی حالت مزبور در عبور از یک تیغة متاماده با ضریب شکست منفی به شدت کاهش می­یابد، در حالی ‌که تیغة متامادة هذلولوی در ناحیه‌ای که ضریب جذب کوچک دارد تا حدودی ویژگی‌های غیرکلاسیکی نور چلاندة فرودی را حفظ می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scattering of the squeezed coherent light by a metamaterial slab with negative refractive index and hyperbolic metamaterial

نویسندگان [English]

 • M Nasri Nasrabadi 1
 • E Amooghorban 2
 • A Mahdifar 3

1 1. Department of Physics, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

2 1. Department of Physics, Shahrekord University, Shahrekord, Iran 2. Nanotechnology Research Center, Shahrekord University, Shahrekord, Iran, Iran

3 3. Department of Physics, Faculty of Physics, University of Isfahan, Isfahan, Iran 4. Quantum Optics Group, Faculty of Physics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

In this paper, by using the quantum input-output relations for an anisotropic slab, we investigate the quadrature squeezing and Mandel parameter of the transmitted squeezed coherent state through a metamaterial slab with negative refractive index and also a hyperbolic metamaterial slab. It will be shown that the nonclassical properties of the aforementioned state decrease sharply in passing through the negative refractive index slab. While, the hyperbolic metamaterial slab with a small absorption coefficient can somewhat retain the nonclassical properties of the incident squeezed light.

کلیدواژه‌ها [English]

 • hyperbolic metamaterial
 • squeezed light
 • quadrature squeezing
 • Mandel parameter
 1. S A Ramakrishna. Prog. Phys. 68 (2005) 449.

 2. L Ferrari, Ch Wu, D L X Zh, and Zh Liu, Rep. Prog. Phys. 40 (2014) 1.

 3. V G Veselago, Phys. Usp. 10 (1968) 509.

 4. J B Pendry, Phys. Rev. Lett. 85 (2000) 3966.

 5. D R Smith, W J Padilla, D C Vier, S C Nemat-Nasser, and S Schultz, Phys. Rev. Lett. 84 (2000) 4184.

 6. س بیاتی، ا عموقربان، ع مهدیفر، مجله پژوهش فیزیک 18، 2 ( ۱۳۹۷) ۲۶۳.


6. S Bayati, A Amooghorban, A Mahdifar, Iran. J. Physics Research 18, 2 (2018) 263. 1. B Wood, J B Pendry, and D P Tsai. Phys. Rev. B 74 (2006)115116.

 2. T Xu, A Agrawal, M Abashin, K J Chau, and H J Lezec. Nature 497 (2013) 470.

 3. K Korzeb, M Gajc, and D Anna Pawlak. Optics Express 23 (2015) 25406.


10. م حسین‌زاده، ا عموقربان و ع مهدیفر، مجلة پژوهش فیزیک، 16، 4 (1395) ۳۰۵.


10. M Hosein zadeh, A Amooghorban, and A Mahdifar, Iran. J. Phys. Res. 16, 4 (1395) 305.


11. M Artoni and R Loudon, Phys. Rev. A 59 (1999) 2279.


12. M O Scally and M S Zubairy,”Quantum Optics”, Cambridge University Press, Cambridge, England, (1997).


13. E Amooghorban, N A Mortensen, and M Wubs, Phys. Rev. Lett. 110 (2013)153602.


14. E Amooghorban and M Wubs, Arxiv:1606.07912v1, (2016).


15. S A Biehs and G S Agarwal. Phys. Rev. A 96 (2017) 022308..

تحت نظارت وف ایرانی