نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکدة فیزیک، دانشگاه دامغان، دامغان

چکیده

در این مقاله ناپایداری نظریة پیمانه‌ای شبه محبوس (‏D3+D(-1)‎‏) را در اثر اعمال همزمان میدان الکتریکی و مغناطیسی ثابت ‏مورد بررسی قرار می‌دهیم. طبق دوگانی پیمانه‌ای- گرانشی، نرخ واپاشی ناشی از میدان‌های خارجی را می‌توان با استفاده از قسمت ‏موهومی کنش ‏DBI‏ محاسبه کرد. به علت محبوس بودن کوارک‌ها در نظریة تحت مطالعه، نرخ واپاشی کوارک‌ها حتی کوارک‌‏های بدون جرم، تنها به ازای میدان الکتریکی بزرگ‌تر از یک مقدار آستانه که همان میدان الکتریکی بحرانی نظریه است، غیر ‏صفر است. همچنین مشاهده می‌کنیم که اعمال همزمان یک میدان مغناطیسی ثابت هم راستا با (در راستای عمود بر) میدان ‏الکتریکی، نرخ واپاشی را افزایش (کاهش) می‌دهد‎.‎‏ از طرفی، تابعیت میدان الکتریکی بحرانی از میدان مغناطیسی، نشان دهندة ‏کاتالیز مغناطیسی است؛ یعنی اعمال میدان مغناطیسی مقدار میدان الکتریکی بحرانی را، که بالای آن اثر شوئینگر رخ می‌دهد، ‏افزایش می‌دهد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Magnetic catalysis in a confining holographic theory

نویسنده [English]

 • L Shahkarami

School of Physics, University of Damghan, Damghan, Iran

چکیده [English]

In this paper,  we investigate the instability of the quasi-confining gauge theory D3+D(-1) induced by the simultaneous application of constant electric and magnetic fields. According to the gauge-gravity duality, the decay rate due to the presence of external fields can be calculated using the imaginary part of the DBI action. Since the quarks are confined in the theory under study, the decay rate of the quarks, even the massless ones, is nonzero only if the electric field is greater than a threshold value,  which is the critical electric field of the theory. We also observe that the application of a constant magnetic field parallel to (perpendicular to) the electric field direction increases (decreases) the decay rate. On the other hand, the dependence of the critical electric field on the magnetic field shows the magnetic catalysis, i.e., the application of the magnetic field enhances  the critical electric field above which the Schwinger effect occurs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Schwinger effect
 • confinement
 • gauge-gravity duality
 • magnetic catalysis
 1. J S Schwinger, Phys. Rev. 82 (1951) 664.‎

 2. ‏I K Affleck, O Alvarez, and, N S Manton, Nucl. Phys. B ‎‎197 (1982) 509.‎

 3. ‏D E Kharzeev, L D McLerran, and H J Warringa, Nucl. Phys. A 803 (2008) 227.

 4. W T Deng and X G Huang, Phys. Rev. C 85 (2012) 044907.

 5. D She, S Q Feng, Y Zhong, ‎and Z B Yin, Eur. Phys. J. A 54 (2018)‎‏ ‏‎48.‎

 6. ‏E S Fradkin and A A Tseytlin, Nucl. Phys. B 261 (1985) 1.

 7. C Bachas and M ‎Porrati, Phys. Lett. B 296 (1992) 77.‎

 8. ‏J M Maldacena, Adv. Theor. Math. Phys. 2 (1998) 231. ‎Int. J. Theor. Phys. 38 (1999) 1113.‎

 9. ‏G W Semenoff and K Zarembo, Phys. Rev. Lett. 107 (2011) 171601.

 10. Y Sato and K ‎Yoshida, JHEP 08 (2013) 002.

 11. D Kawai, Y Sato, and K Yoshida, Int. J. Mod. Phys. A 30 (2015) 1530026.‎

 12. ‏K Hashimoto and T Oka, JHEP 10 (2013) 116.

 13.  K Hashimoto, T Oka, and A Sonoda, JHEP 06 (2014) 085.‎

 14. ‏K Hashimoto, T Oka, and A Sonoda, JHEP 06 (2015) 001.‎

 15. ‏H Liu and A A Tseytlin, Nucl. Phys. 553 (1999) 231.‎

 16. ‏K Ghoroku, T Sakaguchi, N Uekusa, and M Yahiro, ‎Phys. Rev. D 71 (2005) 106002.‎

 17. ‏K Ghoroku, M Ishihara, and T Taminato, ‎Phys. Rev. D 81 (2010) 026001.‎

 18. ‏L Shahkarami and F Charmchi, Eur. Phys. J. C 79 ‎‎(2019) 343.‎

 19. ‏L Shahkarami, M Dehghani, and P Dehghani, Phys. ‎Rev. D 97 (2018) 046013.‎

 20. ‏B Gwak, M Kim, B H. Lee, Y Seo, and S J Sin, Phys. Rev. D 86 ‎‎(2012) 026010‎.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی