نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه رهیافت‌های نوآور برتر پاسارگاد، تهران

2 آزمایشگاه ملی ماده چگال، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران پژوهشکده علوم نانو، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران

3 مؤسسه رهیافت‌های نوآور برتر پاسارگاد، تهران آزمایشگاه ملی ماده چگال، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران پژوهشکده علوم نانو، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران

چکیده

نانوشاره‌های حاوی صفحات دو بعدی اکسید گرافن (GO) بر پایة آب به دلیل نسبت منظری بالا، به طور ذاتی امکان تشکیل فاز نماتیک-که یکی از فازهای سامانه‌های بلور مایع است- را دارا هستند. در این مطالعه نشان داده شده است که خواص ویسکوالاستیک منحصر به فرد اکسید گرافن، آن را در دسته‌ای جدید از مواد نرم قرار می‌دهد. بر اساس یافته‌های بنیادی حاصل از این پژوهش، می‌توان راهبردهایی جدید برای توسعة پروتکل‌های ساخت مواد نرم دو بعدی به صورت کاربردی با استفاده از تکنیک‌های فراوری مرسوم تدوین کرد. محدوده‌های غلظتی مربوط به فازهای همسانگرد، دو فازی و ناهمسانگرد (نماتیک) بر اساس نتایج تصویربرداری با نور قطبیده تعیین شد. استفاده از صفحات دو بعدی با نسبت منظری بالا (بالاتر از ۳۵۰۰۰) منجر به کاهش غلظت شروع منطقة دوفازی یعنی 05/0 ‌گرم بر ‌لیتر و منطقه کاملاً نماتیک به غلظت 25/0 ‌گرم بر ‌لیتر شد. رئولوژی برشی و انبساطی سطح نشان داد که با تشکیل فاز بلور مایع، میزان مدول در نواحی با بسامد کم، جهش چشمگیری داشته و با تشکیل فازکاملاً نماتیک میزان مدول در این ناحیه مستقل از بسامد بوده که بیان کننده رفتار جامدگونه است. نتایج به دست آمده نشان داد که ترکیب غلظت کم صفحات دو بعدی درمحیط پشتیبان به همراه مدول بالا، امکان استفاده از تکنیک‌های مختلف فراوری مانند ترریسی، الکترواسپری و چاپگرهای دو بعدی و سه بعدی را برای فرمولاسیون‌های بر پایة اکسید گرافن فراهم می‌سازد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Correlation of interfacial dilational rheology and processing of 2D Materials liquid crystals: A case-study of graphene oxide liquid crystal phases

نویسندگان [English]

 • M A Sanjari Shahrezaei 1
 • S M R Taheri 2
 • S H Aboutalebi 3

1 Pasargad Institute for Advanced Innovative Solutions (PIAIS), Tehran, Iran

2 Condensed Matter National Laboratory, Institute for Research in Fundamental Sciences, IPM, Tehran, Iran School of Nano Science, Institute for Research in Fundamental Sciences, IPM, Tehran, Iran

3 Pasargad Institute for Advanced Innovative Solutions (PIAIS), Tehran, Iran Condensed Matter National Laboratory, Institute for Research in Fundamental Sciences, IPM, Tehran, Iran School of Nano Science, Institute for Research in

چکیده [English]

Due to the high aspect-ratio of 2D graphene oxide nanosheets in water,  the lyotropic nematic liquid crystal phases of graphene oxide dispersions can be  spontaneously formed. The unique visco-elastic characteristics of such liquid crystals can make them a  novel category of soft materials. The fundamental insights ensued in this work can be used as a basis for the development of new guidelines for the processing of soft 2D materials by means of vastly available traditional fabrication methods. The concentration range of isotropic, biphasic and nematic phases was determined by employing polarized optical microscopy. Using 2D sheets with  a high aspect ratio (over 35000) resulted in the formation of the biphasic region at a concentration as low as 0.05 g/l and the fully nematic region at concentrations higher than 0.25 g/l. Shear rotational rheology and interfacial dilational rheology were employed, as the tools of choice, to correlate the nematic phase formation with the processability and the change in modulus. Our results underpin the argument that the combination of the  low concentration of 2D sheets in the supporting media and high elastic modulus can  facilitate the use of graphene oxide based formulations for an array of processing and fabrication techniques including but not limited to wet-spinning, electro-spraying, inkjet printing, and 3D printing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • 2D materials
 • graphene oxide
 • liquid crystal
 • additive manufacturing
 • interfacial dilational rheology
 1. S H Aboutalebi, et al., ACS Nano 8, 3 (2014) 2456.

 2. Expanding our 2D vision. Nature Reviews Materials 1, 11 (2016) 16089.

 3. X Liu, et al., Nature Nanotechnology 15, 4 (2020) 307.

 4. X Liu and M C Hersam, Nature Reviews Materials 4, 10 (2019) 669.

 5. S H Aboutalebi, Processing graphene oxide and carbon nanotubes: routes to self-assembly of designed architectures for energy storage applications (2014).

 6. Y Zhang, L Zhang, and C Zhou, Accounts of Chemical Research 46, 10 (2013) 2329.

 7. K S Novoselov, et al., Science 306, 5696 (2004) 666.

 8. S Yang, et al., Advanced Materials 32, 10 (2020) 1907857.

 9. J N Coleman, et al., Science 331, 6017 (2011) 568.

 10. S H Aboutalebi, et al., Advanced Functional Materials, 21, 15 (2011) 2978.

 11. M M Gudarzi, S H Aboutalebi, and F Sharif, “Graphene oxide-based composite materials”, Wiley (2016) 314.

 12. S Padmajan Sasikala, et al., Chemical Society Reviews 47, 16 (2018) 6013.

 13. M J Abedin, et al., ACS Nano 13, 8 (2019) 8957.

 14. S Naficy, et al., Materials Horizons 1, 3 (2014) 326.

 15. R Jalili, et al., Advanced Functional Materials 23, 43 (2013) 5345.

 16. F Ravera, G. Loglio, and V I Kovalchuk, Current Opinion in Colloid & Interface Science 15, 4 (2010) 217.

 17. S H Aboutalebi, et al., Energy & Environmental Science 4, 5 (2011) 1855.

 18. S H Aboutalebi, et al., Advanced Energy Materials 2, 12 (2012) 1439.

 19. J Schindelin, et al., Nature Methods 9, 7 (2012) 676.


 


 

تحت نظارت وف ایرانی