نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکدة علوم، دانشگاه گلستان، گرگان

چکیده

در این پژوهش با استفاده از مدل دینامیک مولکولی کوانتومی تعمیم ‌یافته (ImQMD) واکنش‌های همجوشی هسته­های غنی از نوترون مطالعه شده است. ابتدا درستی نتایج به دست آمده با استفاده از مجموعه پارامترهای IQ3a برای توابع برانگیخته همجوشی واکنش‌های 16O+92Zr، 40Ca+46Ti و 16O+154Sm  تحقیق شد. نتایج به دست آمده بازتولید و سازگاری خوب نتایج با داده‌های تجربی را نشان داد. همچنین مقایسه‌ای بین نتایج به دست آمده با نتایج نظری مبتنی بر محاسبات کانال جفت ‌شده انجام شد. سپس تحول زمانی چگالی‌های واکنش‌های Co59+O16 وZr96+ S32 که در آنها هسته­های هدف، هسته‌های غنی از نوترون هستند، مورد مطالعه قرار گرفت و سطح مقطع‌های همجوشی به روش دینامیکی محاسبه شد. دیده شد که سطح مقطع‌های همجوشی این واکنش‌ها در انرژی‌های نزدیک سد کولنی با استفاده از مدل ImQMD به خوبی بازتولید می‌شوند‏.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of neutron-rich nuclei reaction using ImQMD ‎model

نویسندگان [English]

 • V Zanganeh
 • A Izadpanah
 • M Ahmadi

Department of Physics, Golestan University, Gorgan‎, Iran

چکیده [English]

In the present study, the fusion reactions induced by neutron-rich nuclei have been investigated using the improved quantum molecular-dynamics (ImQMD) model. First, the accuracy of the results was determined by using a set of parameters IQ3a for 16O+92Zr, 40Ca+46Ti   and 16O+154Sm fusion excitation functions. The obtained results revealed that the measured fusion excitation function can be reasonably well reproduced. A comparison was also performed with the theoretical results based on the coupled-channel calculations. Then, the time evolution of densities for the 16O+59Co and 32S+92Zr reactions in which the target nuclei were neutron-rich were studied and the fusion cross sections were calculated dynamically. It was found that the fusion cross sections of these reactions at energies around the Coulomb barrier can be well reproduced by using the ImQMD modle.

کلیدواژه‌ها [English]

 • neutron-rich nuclei
 • ImQMD dynamic model
 • coupling model
 • fusion cross section
 • Skyrme force
 1. Yu Ts Oganessia et al., Phys. Rev. Lett. 104 (2010) 142502. ‎

 2. ‎G G Adamian, N V Antonenko, A Diaz-Torres, and W Scheid, Nucl. Phys. A 671 (2000) 233. ‎

 3. ‎B N Lu, E G Zhao, and S G Zhou, Phys. Rev. C 85 (2012) 011301(R).‎

 4. ‎N Wang, J L Tian, and W Scheid, Phys. Rev. C 84 (2011) 061601(R).‎

 5. ‎A S Umar and V E Oberacker, Phys. Rev. C 74 (2006) 21601(R).‎

 6. A S Umar, V E Oberacker, J A Maruhn, and P G Reinhard, Phys. Rev. C 85 (2012) 017602.‎

 7. N Wang, Z X Li, and X Z Wu, Phys. Rev. C 65 (2002) 064608.‎

 8. ‎N Wang, Z Li, X Z Wu, J L Tian, Y X Zhang, and M Liu, Phys. Rev. C 69 (2004) 034608.‎

 9. Y Y Jiang, N Wang, Z X Li, and W Scheid, Phys. Rev. C 81 (12010) 044602.‎

 10. ‎ N Wang, K Zhao, W Scheid, and X Wu, Phys. Rev. C 77 (2008) 014603.‎

 11. ‎J Aichelin, Phys. Rep. 202 (1991) 23.‎

 12. ‎ M Papa, T Maruyama, and A Bonasera, Phys. Rev. C 64 (2001) 024612.‎

 13. ‎V Zanganeh, N Wang, and O N Ghodsi, Phys. Rev. C 85 (2012) 034601.‎

 14. ‎ D Vautharin and D M Brink, Phys. Rev. C 5 (1972) 3.‎

 15. ‎ J R Stone and P G Reinhard, Progress in particle and nuclear Physics 58 (2007) 587.‎


K Hagino, N Rowley, and A T Kruppa, Comput. Phys. Commun. 123 (1999) 143.

تحت نظارت وف ایرانی