نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدة فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

براکی‌تراپی، نوعی درمان سرطان است که منبع پرتوزا در داخل بافت سرطانی بیمار و یا در نزدیکی آن کاشته می‌شود. هدف از این تحقیق، محاسبة عدم ‏قطعیت دز جذبی بافت پروستات در براکی‌تراپی، ناشی از تورم در پروستات، جابه‌جایی چشمه‌های کاشته شده و نیز بررسی اثر هر دو عامل، پس از کاشت ‏چشمه‌های پرتوزا در آن است. در این تحقیق از کد ‏MCNPX 2.6‎، پروتکل ‏TG-43U1‎‏ و فانتوم بدن ‏ORNL‏ برای شبیه‌سازی براکی‌تراپی پروستات ‏توسط چشمه‌های ید-125 استفاده‌‌شد. در مطالعة اول با تعداد 84 چشمه ید، مقدار دز جذبی پرتو در پروستاتی به حجم ‏cm3 ‎‏ 01/38 برای دو نوع چشمه ‏دانه‌ای خطی و نقطه‌ای به ‌ترتیب ‏Gy ‎‏ 59/110 و ‏Gy ‎‏ 57/110 به ‌دست آمد. با درنظرگرفتن تورم 50 % در پروستات پس از کاشت چشمه‌ها، دز جذبی ‏بیش از 17% کاهش یافت. در شبیه‌سازی دوم با تعداد 76 چشمه ید، تورم 12 % و جابه‌جایی چشمه‌ها پس از کاشت در سه جهت (به اندازة ‏mm ‎‏ 8/1 چپ ‏‏– راست،‏mm ‏ 1/2 جلو – عقب و‏mm ‎‏ 4/3 بالا – پایین) دز دریافتی بافت سرطانی حدود 21 %، کاهش یافت. این تحقیق نشان‌ داد، نتایج شبیه‌سازی ‏چشمه‌های دانه‌ای خطی و نقطه‌ای براکی‌تراپی بسیار به هم نزدیک است. لذا در مطالعات شبیه‌سازی می‌توان از چشمة نقطه‌ای به جای چشمة دانه‌ای خطی استفاده ‌کرد ‏که پیچیدگی محاسبات را کاهش می‌دهد، همچنین مطالعة حاضر‌ نشان ‌داد تأثیر تورم پروستات و جابه‌جایی چشمه‌های براکی‌تراپی در مقدار دز جذبی بافت ‏تحت درمان قابل توجه ‌است و بر روند درمان تأثیر‌ دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the absorbed dose uncertainty of prostate due to tissue swelling and ‎radioactive sources displacement in brachytherapy using Monte Carlo method

نویسندگان [English]

 • Z Aghaei 1
 • Alireza Karimian 2
 • M H Alamatsaz 1

1 Physics Department , Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran‎

2 Department of Biomedical Engineering, Faculty of Engineering, University of Isfahan

چکیده [English]

Brachytherapy is a kind of cancer treatment in  which radiation sources are implanted inside or close to the cancerous tissue. ‎The purpose of this research is to calculate the absorbed dose uncertainty of prostate tissue, due to its swelling, ‎displacement of the implanted seed sources and also, to address the effect of these factors simultaneously, in brachytherapy of prostate. ‎In this research, MCNPX2.6 code, the TG-43U1 protocol and ORNL body phantom were used to simulate the brachytherapy ‎of prostate using iodine-125 seed sources. In the first study, 84 sources of iodine with the  shapes of seed and then points  were ‎implanted inside the prostate with the volume of 38.01 cm3. The radiation absorbed dose was found to be 110.59 and ‎‎110.57 Gy, respectively. Considering the 50% prostate inflation after implantation, the radiation absorbed doses of prostate ‎showed a reduction of  more than of 17%. In the second therapeutic plan, by using 76 seed sources of I-125, considering 12% ‎swelling of prostate and applying the  displacement of seed sources in three directions: left–right (1.8mm), front-back (2.1mm) and top–‎down (3.4mm)),  the radiation dose amount of the cancerous tissue was reduced about 21%. So, the results ‎of seed and point sources of brachytherapy were very close to each other. Therefore, in simulation studies, point sources can be used ‎instead of seed sources to  reduce the computational complexity. Also,  this research showed the effects of swelling and ‎displacement of brachytherapy sources on  the amount of  the absorbed dose of prostate and its treatment were‎ noteworthy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • prostate cancer
 • brachytherapy
 • absorbed dose uncertainty
 • Monte Carlo method
 1.           https://www.who.int/health-topics/cancer#tab=tab_1,‎ Available on Date 2020, 25 March.‎

 2. ‏‏          S Bernard and S Vynckier, Physics in Medicine and Biology  50, 7 (2005) 1493.‎

 3. ‏‏          P Teles, S Barros, S Cardoso, A Facure, LAR Da Rosa, M. Santos, P Pereira Jr, P Vaz, and M Zankl, ‎Radiation protection dosimetry 165, 1-4 (2015) 482.‎

 4. ‏‏          H Westendorp, T Nuver, C Hoekstra, M Moerland, and A Minken, International Journal of Radiation ‎Oncology Biology Physics 96, 1 (2016) 197.‎

 5.           M Rivard, B Coursey, L DeWerd, W Hanson, M Saiful Huq, G Ibbott, M Mitch, R Nath, and J ‎williamson, Medical Physics 31, 3 (2004) 633.‎

 6. ‏          Y Yu, L Anderson, Z Li, D Mellenberg, R Nath, M C Schell, F Waterman, A Wu, and J Blasko, Medical ‎Physics 26, 10 (1999) 2054‎‏.‏

 7. ‏‏          M Rivard, Medical Physics 36, 2 (2009) 486.‎

 8. ‎‎          D R White, R V Griffith, I J Wilson, Journal of the International Commission on Radiation Units and ‎Measurements 24, 1 (1992) 122.‎

 9. ‎J Jarrett, "Experimental method development for direct dosimetry of permanent interstitial prostate ‎brachytherapy implants," Louisiana State University (2005).‎


10. ‎ F Waterman, N Yue, B Corn, and A Dicker, International Journal of Radiation Oncology Biology ‎Physics 41, 5 (1998) 1069.‎


11. ‎‎          B Taylor and C Kuyatt, US Department of Commerce, Technology Administration, National Institute ‎of Standards and Technology Gaithersburg (1994).‎


H Hedtjärn, G A Carlsson, and J F Williamson, Medical Physics 27, 5 (2000) 1076‎.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی