نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکدة فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان

چکیده

در این مقاله، تولید مدهای جدید در مسئلة انتقال امواج الکترومغناطیسی از یک موجبر استوانه­ای نیمه کراندار با دیوارة فلزی به یک ستون پلاسمایی نیمه کراندار مورد بررسی قرار می­گیرد. موج الکترومغناطیس با مد متقارن TM0j از یک موجبر دی­الکتریک نیمه کراندار استوانه­ای به یک ستون پلاسما فرستاده می­شود. ستون پلاسما روی محور موجبر دی­الکتریک نیمه کراندار دیگری قرار دارد. دو موجبر دی­الکتریک در z=0  به هم متصل شده­اند. موج فرودی در مرز مشترک دو موجبر بازتاب و عبور می­کند. امواج عبوری و انعکاسی به صورت بسطی از مدهای جدید فرض شده که با استفاده از شرایط مرزی مناسب، ضرایب عبور و انعکاس در هرکدام از مدهای جدید محاسبه می­شود. محاسبات نشان می­دهند که ضرایب بازتاب و عبور امواج انعکاسی و عبوری تابعی از بسامد برخورد پلاسما هستند. همچنین، به دلیل مختلط بودن ضرایب بازتاب و عبور امواج، به اختلاف فاز بین امواج عبوری و انعکاسی نسبت به موج فرودی اشاره می­شود. ­نمودارهای اندازة ضرایب عبور و انعکاس و همچنین اختلاف فاز امواج عبوری و انعکاسی نسبت به موج فرودی برحسب بسامد برخورد پلاسما مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Generation of new modes in the process of passing waves ‎through two semi-bounded waveguides with cylindrical metallic ‎wall , with a dissipative plasma rod in one of them

نویسندگان [English]

 • S Najari
 • B Jazi

‎‎ Faculty of Physics, Department of Photonics and Plasma, University of Kashan, Kashan, Iran

چکیده [English]

In this paper, the generation of the new modes in the problem of the transfer of the electromagnetic waves from a semi-bounded cylindrical waveguide with a metallic wall to a plasma column are investigated. An electromagnetic wave with the symmetric mode TM0j is send from a semi-bounded cylindrical dielectric waveguide to a plasma column. The plasma column is placed on the axis of another semi-bounded dielectric waveguide. Two mentioned waveguides are connected to each other in z=0. The incident wave is reflected and transmitted on the interface surface of two waveguides. The reflected and transmitted waves are considered as a series of the new modes and by using appropriate boundary conditions, the reflection and transmission coefficients of each new mode are calculated. The calculations are shown that the reflection and transmission coefficients of the reflected and transmitted waves are a function of the collision frequency of the plasma. Also, the phase different of the reflected and transmitted waves respect to the incident are shown because the reflection and transmission coefficients are obtained as a complex number. The graphs of the transmission and reflection coefficients and the graphs of the phase difference of the reflected and transmitted waves in terms of the collision frequency of the plasma are investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • collisional plasma
 • electromagnetic waves
 • reflection and transmission coefficients
 • ‎symmetric modes ‎‎
 1. A Kishk, “Electromagnetic Waves ‎Propagation in Complex Matter”, InTech First ‎‎(2011).‎

 2. ‎D S Jones, “Methods in electromagnetic wave ‎propagation”, Wiley-IEEE Press, 2nd Edition ‎‎(1994).‎

 3. D Cheng, “Field and Wave ‎Electromagnetics”, 2nd Edition Addison-‎Wesley (1989).

 4. ‎ Charles Herach Papas. “Theory of ‎electromagnetic wave propagation”, McGraw Hill, ‎New York (1965).‎

 5. ‎ R E Collin, “Foundations for microwave ‎engineering”, Wiley-IEEE Press (2001).‎ ‎

 6. ‎ D M Pozar, “Microwave engineering”. ‎Wiley, New York (2012). ‎

 7. ‎ D R Smith and D Schurig, Phys. Rev. ‎Lett. 90 (2003) 077405.

 8. ‎ M J Akhtar, L E Feher, and M Thumm, IEEE Transactions on Microwave ‎Theory and Techniques. 54 (2006) 2011.‎

 9. ‎ P Queffelec, M Le Floc'h, and P Gelin, ‎IEEE Transactions on Microwave Theory and ‎Techniques 48 (2000) 1344. ‎ ‎


10. ‎ A A Rukhadze, A F Alexandrov, and L S ‎Bogdankevich, “Principles of plasma ‎electrodynamics”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg ‎‎(1966).‎


11. ‎ N A Krall, “Principles of Plasma Physics, ‎McGraw-Hill”, New York (1973). ‎


12. ‎ Y Tian, Y Han, Y Ling, and X Ai, ‎Physics of Plasmas 21 (2014) 023301.


13. ‎ A A Grigoreva, A V ‎Tyukhtin, V V Vorobev, T Y ‎Alekhina, and S Antipov, IEEE Transaction on ‎microwave theory and techniques 64 (2016) 3441.‎


14. ‎ Jackson JD. “Classical electrodynamics”. New ‎York: John Wiley, 3rd Edition (1998).


15. ‎ Tzong-Dar Wu and K S Chen, IEEE ‎Transactions on Geoscience and Remote Sensing ‎‎39 (2001) 2040.‎


16. ‎ D R Smith, S Schultz, P Markoš, and C ‎M Soukoulis, ‎Phys. Rev. B 65 (2002) 195104.‎‎


17. ‎ G B Arfken, H J Weber, and E Frank, ‎‎”Mathematical Methods for Physicists”, 7th ‎Edition (2012).‎ 


 

تحت نظارت وف ایرانی