نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشگاه فرهنگیان، تهران

2 دانشکدة فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

سرعت چرخش ذرات در اطراف یک سیاه‌چالۀ چرخان در‎ ‎یک چارچوب موضعی غیر چرخشی ‎ رفتاری غیریکنواخت دارد که به اثر ‏آشنباخ ‏معروف است و به مقدار تکانۀ زاویه‌ای سیاه‌چاله‌ها وابسته است. با استفاده از ژئودزیک به دست آمده از معادلة میدان ‏ماتیسون-پاپاپترو- دیکسون برای ذرات اسپین‌دار، حرکت این ذرات با تقریب خطی مورد مطالعه قرار گرفته و در مورد تأثیر انتخاب اسپین ذره ‏در مشاهدة‎‎‏ این اثر صحبت خواهیم کرد‏.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of spinning particles around rotating black holes‎

نویسندگان [English]

  • J Khodagholizadeh 1
  • A Vahedi 2

1 Department of Physics, Farhangian University, Tehran, Iran ‎

2 Department of Physics, Kharazmi university, Tehran, Iran‎ ‎

چکیده [English]

The orbital velocity profile around the Kerr black holes has a non-monotonic radial behavior in the Locally ‎Nonrotating Frames (LNRF)‎. ‎Using Mathisson- Papapetrou- Dixon equation for a massive spinning particle‎, ‎again this ‎maximum-minimum feature has been shown by considering the linear spin approximation‎. ‎Also the spin of black holes ‎and absolute value of particle's spin have an important rule ‏ ‏in Aschenbach effect‎‎.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • spinning particles
  • ascenbach effect and blackhole physics

‎ M Mathisson, Acta Phys. Pol. 6 ‎‎(1937) ‎163.

‎ A Papapetrou, Proc. R. Soc. A 209 ‎‎(1951) 248.‎

‎ W G Dixon, Nuovo Cim. 34 (1964) 317.

‎ W Tulczjew, Acta Phys, Pol. 18 ‎‎(1959) 393.

 B Carter, Phys. Lett. A 26 1968 (399). ‎

‎ B‎‏ ‏Aschenbach‎, ‎Astron‎. ‎Astrophys‎, ‎425‎ ‎‎(2004) ‎1075‎.

‎ A‎‏ ‏Mueller and B‎‏ ‏Aschenbach, Class. ‎Quant. Grav. 24 (2007) ‎2637.

‎ Z Stuchlik‎, ‎P Slany‎, ‎G ‎Torok‎, ‎and M A ‎Abramowicz‎, ‎Phys‎. ‎Rev‎. ‎D71 (2005)‎ ‎024037.‎

‎ J M Bardeen, APJ, 162 (1970) 71.‎

10. ‎ W G Dixon, Phil. Trans. R. Soc. A 277 ‎‎(1974) 59.

11. ‎J M Bardeen, W H Press, and S A ‎Teukolsky, Astrophys. J. 178 (1972) 347.

12. F A E Pirani, Acta Phys. Polon, 15 (1956) 389 ‎‎(1956).‎

13. B Mashhoon, D Singh, Phys. Rev. D, 74 (2006) ‎‎124006.‎

14. ‎ R Wald, Phys. Rev. D 6 (1972) 406.‎

15. ‎ R Plyatsko, O Stefanyshyn and M Fenyk, ‎Phys. Rev. D, 82 (2010) 044015.‎

16. ‎ O Semerak, Mon. Not. R. Astron. Soc. ‎‎308 (1999) 893.‎

17. ‎ R Plyatsko, Phys. Rev. D. 58 ‎‎(1998) 084031.‎

18. ‎ R. Genzel, R. Schodel, and et al., ‎Nature 425 (2003) 934.‎

    19.  B Aschenbach, N Grosso, D Porquet, P ‎Predehl, A&A 417 (2004) 71‎.

تحت نظارت وف بومی