نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکدة فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران ‏

چکیده

در این پژوهش الیاف اکسید گرافن به عنوان یک غشای جدید با قابلیت گزینش‌پذیری انتخابی یونی معرفی می‌شوند. فیبرهای اکسید گرافن مانند ‏دیگر غشاهای ماکروساختار همواره با حفره‌ها و نواقصی همراه هستند که برای حل این نقطه ضعف، ترکیبی 50 درصدی از تعلیق اکسید ‏گرافن از صفحات کوچک با میانگین ابعادی نیم میکرومتر مربع و صفحات بزرگ با ناحیه‌ای به بزرگی بیش از 10 میکرومتر مربع مورد استفاده قرار ‏گرفت. نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی و همچنین مقدار جریان یونی عبوری، نشان داد که استفاده از صفحات کوچک به عنوان پر کننده ‏فضاهای خالی موجب افزایش پکیدگی فیبر اکسید گرافن و همچنین کاهش حفره‌ها و نواقص آن می‌شود. در ادامه مشخص شد که جریان یونی از ‏درون الیاف ساخته شده از ترکیب صفحات بزرگ و کوچک اکسید گرافن با نسبت بیشتری کنترل می‌شود که برتری نسبت به الیاف ساخته شده ‏از صفحات بزرگ برای گزینش‌پذیری یونی است. در نهایت مقیاس‌پذیری الیاف اکسید گرافن مورد ارزیابی قرار گرفت که مشخص شد با افزایش ‏تعداد و طول فیبرهای کم نقص، جریان یونی به صورت خطی افزایش می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tuning of ionic transport through graphene oxide fibers by sheets size ‎

نویسندگان [English]

 • H Ghanbari
 • A Esfandiar
 • M Khansanami

Physics Department, Sharif University of Technology, Tehran, Iran ‎

چکیده [English]

In this study, graphene oxide fibers are introduced as new graphene oxide (GO) membranes with the ‎capability of ion selectivity‏.‏‎ Graphene oxide fibers, like other macro structured membranes, are always ‎associated with cavities and defects. To solve this problem, a 50% combination of graphene oxide ‎suspension including small sheets with an average size of ~ 0.5 µm2 and large sheets with an area of more ‎than 10 µm2 was used. According to the morphological results of scanning electron microscopy, as well as ‎the amount of ionic transport through the fiber, reduction of cavities and its defects were confirmed. ‎Moreover, it was found that ionic current through fibers consist of large and small GO sheets is more ‎controllable. This leads to more ionic selectivity via tunable swelling. Finally, the scalability of graphene ‎oxide fibers investigated and found that increasing number and length of the fibers increases the ionic ‎current as linear trend‎.

کلیدواژه‌ها [English]

 • graphene oxide fibers
 • sheet size
 • ionic sieving
 • ion channels
 1. H Li, Z Song, X Zhang, Y Huang, S Li, Y Mao, M Yu, Science 342, 6154 (2013) 95.‎

 2. ‎Q Yang, Y Su, C Chi, C T Cherian, K Huang, and V G Kravets, F Guinea, Nat. Mater. 16, 12 (2017) 1198.‎

 3. B Mi, Science 343, 6172 (2014) 740.‎

 4. ‎P Sun, F Zheng, M Zhu, K Wang, M Zhong, and D Wu, H Zhu, Sci. Rep. 4 (2014) 5528.‎

 5. ‎R K Joshi, P Carbone, F C Wang, V G Kravets, Y Su, I V Grigorieva, H A Wu, A K Geim, and R R Nair, ‎Science 343, 6172 (2014) 752.‎

 6. ‎J Abraham, K S Vasu, C D Williams, K Gopinadhan, Y Su, C T Cherian, and P Carbone, Nat. Nanotechnol. ‎‎12, 6 (2017) 546.‎

 7. ‎Q Zhang, Y Li, Y Feng, and W Feng, Electrochimica Acta 90 (2013) 95.‎

 8. L Chen, et al., Nature 550, 7676 (2017) 380.‎

 9. ‎H Huang, Z Song, N Wei, L Shi, Y Mao, Y Ying, and X Peng, Nat. Commun. 4 (2013) 2979.‎

 10. ‎S Hong, C Constans, M V Surmani Martins, Y C Seow, J A Guevara Carri_o, and S Garaj, Nano Lett. 17, ‎‎2 (2017) 728.‎

 11. ‎A Akbari, P Sheath, S T Martin, D B Shinde, M Shaibani, P C Banerjee, and M Majumder, Nat. Commun. ‎‎7 (2016) 10891.‎

 12. ‎T Huang, B Zheng, L Kou, Ka Gopalsamy, Z Xu, C Gao, and Z Wei, RSC Adv., 3 (2013) 23957.  ‎

 13. ‎R Jalili, S H Aboutalebi, D Esrafilzadeh, R L Shepherd, J Chen, S Aminorroaya-Yamini, and G G Wallace, ‎Adv. Funct. Mater. 23, 43 (2013) 5345.‎

 14. ‎Z Xu and C Gao, ACS Nano 5, 4 (2011) 2908.‎

 15. ‎R Jalili, S H Aboutalebi, D Esrafilzadeh, K Konstantinov, J M Razal, S E Moulton, and G G Wallace, ‎Materials Horizons 1, 1 (2014) 87.‎

 16. ‎H Ghanbari, A Esfandiar, Carbon 165 (2020) 267.‎

 17. H Park, K H Lee, Y B Kim, S B Ambade, S H Noh, W Eom, J Y Hwang, W J Lee, J Huang, and T H Han, ‎Science advances 4 (2018) 11.‎

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی