نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکدة علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

صورت‌بندی کوانتومی یک سامانة فیزیکی اصولاً بر اساس عملگرهای خلق و نابودی انجام می‌شود. ما در این مقاله با استفاده از روش کوانتش برزین به تعیین این عملگرهای نردبانی برای ذرة متحرک روی حلقه و کرة دو بعدی می‌پردازیم. این روش کوانتش برگرفته از رابطة تفکیک واحد روی حالت‌های همدوس است. در واقع حالت‌های همدوس یک طرح کوانتش مستقیم از یک حالت کلاسیکی به همتای کوانتومی آن را فراهم می‌کنند. در این مقاله حالت‌های همدوس مربوط به سیستم‌های ذکر شده را از نقطه‌نظر تابع هستة ‌گرمایی مورد بحث قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Berezin’s quantization approach for determining the ladder operators associated ‎to a movement particle on the circle and sphere

نویسندگان [English]

 • S Rezaei
 • A Rabeie

Department of Physics, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The quantum formulation of a physical system is essentially based on the associated creation and annihilation operators. In this article, we introduce these ladder operators for a movement particle on the circle and 2-dimensional sphere by Berezin’s quantization .This approach is derived from the resolution of the unity condition in coherent states. In other words, the coherent states provide a straight forward quantization scheme from a classical state to corresponding quantum state. In this article, we study the coherent states of these systems from heat kernel function point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

 • coherent states
 • Berezin’s quantization
 • creation operator
 • annihilation operator ‎‎
 1. R J Glauber, Phys .Rev. 131(1963) 2766.

 2. J P Gazeau , “Coherent states in quantum physics”, Wiley-VCH, Berlin (2009).

 3. K Kowalski, J Remielinski, and L C Papaloucas, J . Phys.A: Math.Gen 29 (1996) 4149. 

 4. A Perelomov, “Generalized coherent states and their application”, Springer-verlag, Berlin, Heidelerge, Newyork, London, Parise, Tokyo (1986).

 5. K Kowalski and J Remielinski, J. Phys. A : Math. Gen, 33 (2000) 6035.

 6. A O Barut, “Dynamic group and generalized symmetries in quantum theory” University of Canterbury, Christchurch (1971) .

 7. E A Berezin, Common. Math .Phy. 40 (1975) 153.

 8. B Hall and J J Mitchell, J. Math. Phys. 43 (2002).

 9. T Thiemann, Class. Quantum Grav, 23 (2006) 2063.

 10. T Thiemann, “Modern canonical quantum general relativity”,Cambridge University Press, (2007).

 11. B ‎I S Gradshteyn ‎and ‎I M Ryshik, ‎Tables of Integrals, Series and Products, Fizmatgiz, Moscow. Lett. A ‎(‎1994)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎.
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی