نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک هسته‌ای، دانشکدة فیزیک، دانشگاه کاشان

2 گروه فیزیک هسته‌ای، دانشکدة فیزیک، دانشگاه کاشان پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان

چکیده

فروکشی دمایی به عنوان یک اثر مهم و شناخته شده در ترکیباتی که خاصیت ترمولومینسانس از خود نشان می‌دهند، در بررسی‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. در میان مدل‌های توصیف کنندة پدیدة ترمولومینسانس، مدل سینتیک مرتبة آمیخته توصیف واقعی‌تری از این پدیده ارائه می‌دهد. در این کار اثر فروکشی دمایی در مدل سینتیک مرتبة آمیخته وارد شده و تابع جداسازی منحنی درخشش ترمولومینسانس جدیدی برحسب شدت بیشینه و دمای شدت بیشینه حاصل شده است. رابطة جدید با مساوی صفر قرار دادن پارامترهای فروکشی دمایی، به همان رابطة قبلی خود بدون اثر فروکشی دمایی تبدیل می‌شود. همچنین پارامترهای سینتیک قلة پنجم دزیمتر ترمولومینسانس LiF:Mg,Ti (TLD-100) با در نظرگرفتن رابطة جدید (با درنظرگرفتن اثر فروکشی دمایی) و رابطة قبلی (بدون در نظر گرفتن اثر فروکشی دمایی) به ازای مقادیر مختلف آهنگ گرمادهی تعیین و نتایج آن مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A new thermoluminescence mixed order model considering thermal ‎quenching effect

نویسندگان [English]

 • S Harooni 1
 • M Zahedifar 2
 • S Kermani 1
 • E Sadeghi 2

1 Department of Nuclear Physics, Faculty of Physics, University of Kashan, Kashan, Iran

2 ‎ Department of Nuclear Physics, Faculty of Physics, University of Kashan, Kashan, Iran Institute of Nanoscience and Nanotechnology, University of Kashan, ‎Kashan, Iran

چکیده [English]

Thermal quenching as an important and well-known effect in compounds exhibiting thermoluminescence, should be considered in thermoluminescence studies. Among the models describing the thermoluminescence phenomenon, the mixed order kinetic model provides a more realistic description of this behavior. In this work, the Thermal quenching effect is included in the mixed order kinetic model and the new thermoluminescence glow curve deconvolution function is obtained in terms of the maximum intensity and the maximum intensity temperature. The new equation reduces to the known mixed order model by equating the thermal quenching parameter to zero. Also the kinetic parameters of the peak 5 of LiF: Mg, Ti (TLD-100) thermoluminescence dosimeter considering the new equation (with Thermal quenching effect) and the previous equation (without Thermal quenching effect) for different heating rates are determined and the results are compared.

کلیدواژه‌ها [English]

 • thermoluminescence
 • thermal quenching
 • mixed order model
 • kinetic parameters
 • TLD-100
 1. S W S McKeever, “Thermoluminescence of solids”, Cambridge University Press (1985).

 2. V E Kafadar, Physica B 406 (2011) 537.

 3. A Kadari, D Kadri,  and Arab. J. Chem. 8 (2015) 798.

 4. M S Akselrod, L N Agersnap, V Whitley, and S W S McKeever, J. Appl. Phys. 84 (1998) 3364.

 5. S Harooni, M Zahedifar, and Z Ahmadian, Iran. J. Radiat. Safety and Meas. 5 (2017) 29.

 6. X L Yuan and S W S McKeever, Phys. Status Solidi 108 (1988) 545.

 7. N Yazici, Nucl. Instr. and meth. B 215 (2004) 174.

 8. S P Kathuria and C M Sunta, J. Phys. D: Appl. Phys. 12 (1979) 1573.

 9. A J J Bos, Radiat. Meas. 41 (2007) S45.

 10. C M Sunta, W E F Ayta, J F D Chubaci, and S Watanebe, Radiat. Meas. 35 (2002) 47.

 11. D Yossian, and Y S Horowitz, Radiat. Meas. 27 (1997) 465.

 12. R Chen, N Kristianpoller, Z Davidson, and R Visocekas, J. Lumin. 23 (1981) 293.

 13. G Kitis and J M Gomez-Ros, Nucl. Instr. and meth. A 440 (2000) 224.

 14. S Harooni, M Zahedifar, E Sadeghi, and Z Ahmadian, Radiat. Prot. Dosim. 187, 1 (2019) 103.

 15. Y S Horowitz, “Thermoluminescent and Thermoluminescent dosimetry”, CRC Press (USA), (1984).

 16. M Sohrabi, M Jafarizadeh, and M Zahedifar, Nucl. Instr. and meth. A 416 (1998) 446.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی