نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکدة فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده

در اینجا ما به مطالعه انتقال برانگیختگی در زنجیره‌ای با سه اسپین و در حضور نوفه می‌‌پردازیم. برای ارائة مدل برای نوفه، فرض می‌‌کنیم هر کیوبیت زنجیره با محیط بوزونی مستقلی برهمکنش می‌‌کند و دینامیک کل زنجیره از نوع مارکوفی است. با استفاده از دو رویکرد سراسری و موضعی معادله دینامیکی را به دست می‌‌آوریم و با مقایسة نتایج دو رویکرد علاوه بر این که در مورد اثر نوفه بر انتقال برانگیختگی بحث می‌‌کنیم، نشان می‌‌دهیم رویکرد موضعی حدی از رویکرد سراسری نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Excitation transfer in a three-site spin chain; global vs local approach

نویسنده [English]

  • L Memarzadeh

Department of Physics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

We study excitation transfer in a spin chain in presence of noise. To model noise, we assume that each ‎qubit of the spin chain is interacting with a Bosonic environment and has Markovian evolution. ‎We derive the explicit form of master equation both in global and local approaches. Comparing the ‎results of each approach, we discuss the noise effect on excitation transfer and in addition to that we ‎show that the results of local approach are not a limiting case of global approach‎.‎‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • open quantum systems
  • transfer in spin chain
1.  J P Brantut, et al., Science 342 (2013) 713.
2.   A Bermudez, et al., Physical Review Letters 111 (2013) 040601.
3.   N Freitas, et al., Physica Scripta 91 (2016) 013007.
4.   F Caruso, et al., The Journal of Chemical Physics 131 105106 (2009) 0901.
5.   B Leggio, et al., “Thermally activated nonlocal amplification in quantum energy transport”, EPL 10.1209/0295-5075/110/40002 (2015).
6.   G Ludwig, Commun. Math. Phys. 9 (1986) 1
7.   K Hellwig and K Kraus, Commun. Math. Phys 11 (1969) 214.
8.   S Doplicher, et al., Commun.Math. Phys. 23 (1971) 199 .
9.   V Gorini, et al., Journal of Mathematical Physics 17 (1976) 821.
10. G Lindblad, Communications in Mathematical Physics 48 (1976) 119 .
11.H P Breuer and F Petruccione, “The Theory of Open Quantum Systems” , Oxford University Press (2007).
12.A Rivas and S F Huelga, “Open Quantum Systems, Springer Briefs in Physics”, Springer, Berlin Heidelberg (2012).
13. H Zoubi, et al., Physical Review A 67  (2003) 06381.
14. H Wichterich, et al., Physical Review E 76 (2007) 031115.
15. A Rivas, et al., New Journal of Physics 12 (2010) 113032.
16. J P Santos and F L Semia ̃o, Physical Review A 89 (2014) 022128.
17.J P Santos and G T Landi, Physical Review E 94 (2016) 062143.
18. A Levy and R Kosloff, EPL 107 (2014) 20004 .
19.A S Trushechkin and I V Volovich, EPL 113 (2016) 30005 .
20.G Decordi and A Vidiella-Barranco, Optics Communications 387 (2017) 366.
21. J O Gonza ́lez, et al., Open Systems & Information Dynamics 24 (2017) 1740010.
22. G G Giusteri, et al., Physical Review E 10.1103/PhysRevE.96.012113 (2017).
23.P P Hofer, et al., New Journal of Physics 19 (2017) 123037 .
24. G L Cattaneo et al., New Journal of Physics 21 (2019) 113045.
25.F Benatti, et al., Phys. Rev. A 102 (2020) 042219.
26. D Farina, et al., Phys. Rev. A 102 (2020) 052208.

تحت نظارت وف ایرانی