نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک، دانشکدة فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده

در این مقاله، نظریة اصلاح شده گرانش ‌ را مورد بررسی قرار دادیم که در آن  و  به ترتیب نشان دهندة نرده‌ای- پیچش و رد تانسور انرژی- تکانه است. سپس با مطالعة کیهان شناسی این مدل نشان دادیم که مدل گرانش ‌ همخوانی خوبی با مشاهدات انجام شده دارد. نوع تابعیت  را می‌توان با توجه به عوامل گوناگون تعیین کرد. مهم‌ترین انگیزه برای تعیین تابعیت  این است که لاگرانژی مدل از یک تقارن پیوسته نودری تبعیت کند. بنابراین، با توجه به رهیافت نودر، سعی کردیم که تابعیت  را مشخص کنیم. همچنین مدل پیشنهاد شده باید به لحاظ پدیده شناسی، رفتار سازگاری با مشاهدات داشته باشد. بنابراین، پیش بینی‌های مدل مطرح شده را با محدودیت‌های مشاهداتی مقایسه کردیم که می‌توان به تابش پس زمینۀ کیهانی و نمودار هابل به عنوان مثال اشاره کرد.  در این مقاله، مدل گرانش  را در فضا زمان FRW مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین، لاگرانژی موثر را با متغیر‌های مستقل، عامل مقیاس ‌، نرده‌ای‏ پیچش‌ و رد تانسور انرژی- تکانه  به دست آوردیم. بعد از اعمال تقارن نودر به لاگرانژی ، توانستیم شکل مناسبی برای تابع  را مطرح کنیم.  در ادامه، کمیت پایستۀ نودری را برای این مدل ‌ به دست آوردیم.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Noether symmetry in teleparalle extended gravity ‎

نویسندگان [English]

 • A Rezaei Akbarieh
 • N Eghbali Gazijahani
 • S Kazempour

‎‎ ‎ Faculty of Physics, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

In this paper, we study the  modified gravity theory, where  and  represent the scalar-torsion and trace of energy-momentum tensor, respectively. According to our cosmological study, we show that the  gravity theory has a good agreement with observations. Function type for  can be determined by several factors. The most important motivation for determining  is that the Lagrangian of model follows the Noether continues symmetry; therefore, according to the Noether approach, we try to determine the function of . Moreover, the proposed model should behave in agreement with observations in terms of phenomenology. As a result, we compared the predictions of the model with observation constrains, for example, the cosmic microwave background and Hubble diagram can be mentioned. In this paper, we study the  gravity in the FRW space-time. So, we achieved the effective Lagrangian with respect to independent variables, scale factor , scalar-torsion  and trace of energy-momentum tensor . After imposing the Noether symmetry to Lagrangian, we can introduce the suitable form for the function. . Then, we calculated the Noether conservative quantity for the model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cosmology
 • modified gravity
 • scalar-torsion
 • teleparallel gravity
 1. S W Allen et al., Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 353(2004) 547.

 2. A G Riess, et al., Astron. J. 116 (1989) 1009.

 3. E J Copeland, M Sami, and S Tsujikawa, Int. J. Mod. D15 (2006) 1753.

 4. T Clifton, and et al., Phys. Rept. 513 (2012) 1.

 5. J W Moffat, arXiv:astro-ph/0606124 [astro-ph],(2006).

 6. T Harko, et al., Phys. Rev. D 89 (2014) 124036.

 7. D Momeni and R Myrzakulov, Int. J. Geom. Methods Mod. Phys, 11, 8 (2014) 145007.

 8. I G Salako,  et al., Universe 6 (2020) 167.

 9. S B Nassur, et al., Astrophys. Space Sci. 360, 2 (2015) 60.


10. R de Ritis et al., Phys. Rev. D 42 (1990) 1091.


11. S Capozziello et al., Phys. Rev. D 80 (2009) 104030.


12. C Rubano et al., Phys. Rev. D 69 (2004) 103510.


13. G Esposito, et al., Int. J. Geom. Methods Mod. Phys. 8, 8 (2011) 1815.


14. M Tsamparlis and A Paliathanasis, Class. Quantum Grav. 29, 1 (2011) 015006.


15. S Basilakos, et al., Phys. Rev. D 83 (2011) 103512.


16. K Atazadeh and F Darabi, Eur. Phys. J. C 72 (2012) 2016.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی