نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده

حدس سانسور کیهانی که توسط پنروز مطرح شد بیان می­کند که تکینگی سیاه­چاله توسط افق رویداد پوشیده می­شود و تکینگی عریانی در آن نیست هنوز مورد بحث برای پیدا کردن مدل نقض برای آن است. اولین مثال­های نقض این حدس، از مدل­های رمبش کروی تشکیل سیاه­چالۀ یک شار کامل به حالت غبار مطرح شده است. در این مقاله دستۀ مهمی از مدل­های رمبش کروی غبار LTB را که در آن مدل­ها تکینگی عریان وجود دارد بررسی می­کنیم. اول نشان خواهیم داد که تکینگی سیاه­چاله فضاگونه خواهد بود. سپس نشان می­دهیم که افق رویداد در خارج تکینگی قرار خواهد گرفت. همچنین نشان خواهیم داد اگر شرط انرژی برقرار باشد، دستۀ معروفی از این مدل­ها تکینگی عریان نخواهند داشت. نتیجه خواهیم گرفت که اصل سانسور کیهانی قوی برقرار خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Strong cosmic censorship conjecture at the dust black hole collapse

نویسنده [English]

 • Javad Taghizadeh Firouzjaee

K. N. Toosi University of Technology

چکیده [English]

The cosmic censorship conjecture proposed by Penrose states that the singularity of a black hole is covered by the event horizon and is not naked. The first examples of violation of this conjecture are from the models of the spherical collapse of the perfect fluid black hole in the dust state. In this article, we examine an important class of LTB spherical dust collapse models in which there is a naked singularity. We will first show that the singularity of a black hole will be spacelike. We then show that the event horizon will be outside the singularity. We will also show that if the energy condition is met, the famous category of these models will not have a naked singularity. We will conclude that the strong cosmic censorship conjecture will be held

کلیدواژه‌ها [English]

 • gravitational collapse
 • dust black hole
 • apparent horizon
 • cosmic censorship conjecture energy condition
 1. R Penrose, Rev. Lett. 14 (1965) 57.
 2. S Hawking and R Penrose, Roy. Soc. A 314 (1970) 529.
 3. R Penrose, Nuovo Cim. 1(1969) 252.
 4. R C Tolman, Natl. Acad. Sci. U.S.A. 20 (1934) 437. ; H Bondi, Mon. Notices Royal Astron. Soc. 107 (1947) 410. ; G Lemaitre, Ann. Soc. Sci. A 53 (1933) 51.
 5. P S Joshi and I H Dwivedi, Rev. D 47 (1993) 5357. ; R P A C Newman, Class. Quantum Gravity 3 (1986) 527. ; D Christodoulou, Commun. Math. Phys. 93 (1984) 171.
 6. J T Firouzjaee and R Mansouri, Rel. Grav. 42 (2010) 2431.
 7. A Krasinski and C Hellaby, Rev. D 65 (2002) 023501. ; C Hellaby and A Krasinski, Phys. Rev. D 73 (2004) 023518.
 8. J T Firouzjaee, M P Mood, and R Mansouri, Rel. Grav. 44 (2012) 639.
 9. C J S Clarke, Quant. Grav. 10 (1993) 1375. ; F J Tipler, Phys. Lett. A 64 (1977) 8.; C J S Clarke and A Krolak, J. Geom. Phys. 2 (1985) 127.
 10. R C Tolman, Nat. Acad. Sci. 20 (1934) 169 [Gen. Rel. Grav. 29 (1997) 935.].; H Bondi, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 107 (1947) 410.
 11. J T Firouzjaee, J. Mod. Phys. D 21 (2012) 1250039.
 12. D M Eardley and L Smarr, Rev. D 19 (1979) 2239.
 13. J T Firouzjaee and G F R Ellis, Rel. Grav. 47 (2015) 6.

تحت نظارت وف ایرانی